AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Úřady musí být při řešení černých staveb důsledné

Jestliže stavební úřad zjistí nepovolenou stavební činnost, měl by vůči stavebníkovi postupovat rázně, jak mu ukládá zákon. Zejména by neměl připustit, aby nepovolená výstavba pokračovala. Liknavý přístup, kdy neukázněnému stavebníkovi není z moci úřední zabráněno v pokračování a celkovém dokončení nepovolené stavby, je špatným signálem pro společnost a může vést k názoru, že zákony, a především úřady, neměří všem stejně.

Ombudsman se zabýval postupem stavebního úřadu v Libochovicích v souvislosti s nepovolenou stavbou v přírodním parku Dolní Poohří na území obce Budyně nad Ohří. Zaměřil se zejména na otázku, zda stavební úřad provedl všechny kroky související se zahájením stavby bez povolení, tj. zda zakázal pokračovat ve stavbě, zda na splnění tohoto zákazu dohlédl, uložil pokutu za přestupek proti stavebnímu řádu a zda zahájil řízení o odstranění „černé“ stavby. Stavebnímu úřadu po šetření vytýkal především liknavý přístup vůči stavebníkovi a prodlevy v řešení nepovolené stavební činnosti, zejména s ohledem na fakt, že se stavba nachází v území se zvýšenou ochranou přírody a krajiny a je proto nutné, aby jí stavební úřad věnoval náležitou pozornost. Přestože stavební úřad nakonec vytýkané nedostatky napravil, vede řízení o odstranění stavby a ombudsman tak mohl své šetření ukončit, nepovolená stavba zatím stojí a bude na stavebním úřadu, aby ukázal, že dokáže právo vymáhat.

„Rovnost před zákonem a vymahatelnost práva patří nejen k pilířům demokracie, ale jsou i základem důvěry lidí ve státní orgány. V tomto případě však veřejnost mohla nabýt dojmu, že se buď toleruje stavět cokoli a kdekoli i bez povolení, nebo se respektování zákona nevyžaduje od všech stejně. Stavební úřad sice posléze vyzval stavebníka, aby v nepovolené stavbě nepokračoval a pak mu i nařídil stavbu zastavit, ovšem výstavba dál probíhala a stavebník svůj objekt v podstatě dokončil. Pokud nyní stavební úřad nařídí odstranění stavby, bude stavebník povinen rozhodnutí respektovat bez ohledu na míru dokončení stavby, protože ta byla od samého počátku realizována bez povolení a s ohledem na platný územní plán ji nelze povolit ani dodatečně. Bude tedy na stavebním úřadu, aby zajistil průchod právu,“ shrnuje ombudsman Stanislav Křeček.

Stavebník v minulosti žádal o povolení stavby, ale stavební úřad jeho žádosti nevyhověl. Nakonec tedy začal stavět bez příslušného povolení, o čemž opakovaně informovala i média. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby krátce poté, co obdržel informaci o zahájení stavby, a podle ombudsmana lze ocenit způsob, jakým postupně přesně zjišťoval průběh stavebních prací. Jednotlivé úkony však úřad prováděl velmi liknavě. K tomu, aby stavbu zastavil, vyzval stavebníka až s více než měsíční prodlevou, což považuje ombudsman za závažné vzhledem k tomu, že ke stavbě docházelo v přírodním parku. Stavební úřad také neprojednal přestupek, který stavebník zahájením stavby bez povolení spáchal.

Prodlevy se stavební úřad dopustil i při vyřizování žádosti o dodatečné povolení. Takové povolení lze vydat, pokud stavba odpovídá právním a technickým normám, územnímu plánu atd. Důkazní břemeno je na straně stavebníka, který musí předložit kompletní žádost o povolení stavby a prokázat, že veškeré zákonné požadavky pro dodatečné povolení jsou splněny. V daném případě však dodatečnému povolení bránil Územní plán obce Budyně nad Ohří, neboť stavba se nachází v nezastavěném území, které je v režimu zvláštní ochrany. Stavbě také k povolení chybělo kladné stanovisko úřadu, který hájí zájem na ochraně přírody a krajiny.

Úkony, které mu zákon ukládá, nakonec stavební úřad mimo jiné i po výtkách ombudsmana učinil. Vyzval stavebníka, byť s určitým zpožděním, aby stavbu zastavil, a protože stavebník výzvu neuposlechl, pokračování ve výstavbě mu zakázal rozhodnutím. Řízení o přestupku provedení nepovolené stavby nakonec úřad rovněž zahájil, i když až s odstupem více než půl roku poté, co nepovolenou činnost zjistil. Protože stavebník předložil jen neúplnou (nekompletní) žádost, stavební úřad zastavil řízení o dodatečném povolení a oznámil, že přistupuje k pokračování řízení o odstranění stavby. Protože úřad vytýkané nedostatky napravil, ombudsman se na základě pozitivního vývoje kauzy rozhodl své šetření ukončit. Případ však bude dál sledovat.

Vytisknout

Zpět na aktuality