Veřejný ochránce práv - Města mají právo odstraňovat vraky ze svých ulic
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2018 > Města mají právo odstraňovat vraky ze svých ulic

Města mají právo odstraňovat vraky ze svých ulic

15. listopadu 2018

Města a obce si neví rady s nepojízdnými vraky na svých ulicích. Některá volají po změně legislativy, která by jim umožnila auta odstraňovat. Nemusí však čekat. Platná právní úprava umožňuje odstraňování nejen vraků, ale také automobilů bez platné technické kontroly. Vlastníky místních komunikací jsou obvykle obce a právě na jejich návrh může silniční správní úřad nařídit provozovateli vozidla odstranění vraku. Pokud tak provozovatel v zákonné lhůtě neučiní, může jej odstranit obec.

Na pozemních komunikacích lze užívat jen takové vozidlo, které splňuje zákonné požadavky na jeho provoz. Za provoz silničního vozidla je třeba chápat nejen jeho jízdu, ale také stání. To vše za předpokladu, že je silniční vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a stojí na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Obce čelí v případě dlouhodobě odstavených aut třem možným situacím.

1. Autovrak

Vrakem je pouze vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Obnova způsobilosti by si vyžádala výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla.

Silniční správní úřady si zákonnou definici obvykle vykládají tak, že autu musí chybět kola či motor, aby se jednalo o vrak. Městský soud v Praze (rozsudek ze dne 21. 4. 2017, sp. zn. 9 A 10/2016) však za autovrak považuje také vozidlo, u kterého je patrná kumulace závad.

Vizuálně snadno zjistitelné (zjevné) vady silničního vozidla spočívající např. v chybějícím zpětném zrcátku, poškozeném čalounění, viditelných známkách koroze a spolu s chybějící známkou technické způsobilosti, opravňují k závěru, že se jedná o vrak.

V takovém případě rozhoduje o odstranění vozidla silniční správní úřad na návrh vlastníka komunikace – obvykle obce. Pokud provozovatel v zákonné lhůtě vozidlo neodstraní, může jej odstranit obec.

2. Auto není vrak, ale tvoří překážku silničního provozu

Jedná se typicky o situaci, kdy auto nemá platnou kontrolní známku o technické způsobilosti a je dlouhodobě odstaveno na veřejném parkovišti (na pozemní komunikaci). Pokud je auto odstaveno v místě, kde je obecně nedostatek parkovacích míst, může tvořit překážku v provozu, protože ovlivňuje bezpečnost a plynulost dopravy. O odstranění takového vozidla rozhoduje policista nebo strážník obecní či městské policie.

3. Auto není vrak, nepřekáží, ale hyzdí své okolí

Bez platné technické kontroly nesmí být vozidlo odstaveno ani v případě, kdy je parkovacích míst dostatek a vozidlo tedy plynulost dopravy neohrožuje. Provozovatel se totiž dopouští přestupku (§ 38 odst. 1 písm. e) zákona 56/2001 Sb.), protože provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena.

Za tento přestupek může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit provozovateli vozidla pokutu až do výše 50.000,- Kč. Tuto pokutu může ukládat opakovaně a tím provozovatele donutit, aby technicky nezpůsobilé vozidlo odstavil mimo pozemní komunikaci nebo zajistil jeho ekologickou likvidaci.

Platné osvědčení o technické prohlídce

Vozidla bez platného osvědčení o technické prohlídce sice nemohou být automaticky považována za vraky, ale nemohou být ani dlouhodobě odstavena na pozemní komunikaci. To ani v situaci, kdy se jedná o parkoviště, protože se jedná o místo určené k tzv. dopravě v klidu.

Poměrně krátké časové intervaly, ve kterých musí provozovatel přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce, je třeba chápat jako prostředek, jak nepřipustit, aby byla na pozemních komunikacích provozována vozidla, která nejsou v řádném technickém stavu.

Propadlé osvědčení o technické způsobilosti má vliv na právo obecného užívání pozemní komunikace. Z platné právní úpravy jednoznačně vyplývá zákaz provozovat (jízdou i stáním) na pozemních komunikacích takové silniční vozidlo, které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti. Nepřistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí má proto za následek nejen ztrátu technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, ale také ztrátu práva prostřednictvím tohoto vozidla užívat pozemní komunikace v režimu obecného užívání.

 

Shrnutí pravidel, která stanovuje zákon:

  • Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost osvědčením o absolvování technické prohlídky s kladným výsledkem.[1]
  • Silniční vozidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a jehož obnova by si vyžádala opravu podstatných částí mechanismu či konstrukce, je považováno za vrak a nesmí být na pozemní komunikaci odstaveno.[2]
  • Silniční správní úřad na návrh vlastníka pozemní komunikace uloží provozovateli vraku povinnost odstranit vrak z pozemní komunikace a odstavit jej mimo pozemní komunikaci.[3] Neodstaví-li provozovatel vrak z pozemní komunikace v zákonné lhůtě, zajistí odstranění vraku vlastník pozemní komunikace.[4]
  • Vozidlo, které ohrožuje bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, tvoří překážku provozu. O jeho odstranění rozhoduje policista nebo strážník městské policie.[1]       Ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ve spojení s ustanovením § 50 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

[2]       Ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

[3]       Ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

[4]       Ustanovení § 19c odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv