Veřejný ochránce práv - Praha si protiprávně udělila výhodu v reklamě
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Praha si protiprávně udělila výhodu v reklamě

Praha si protiprávně udělila výhodu v reklamě

20. října 2016

Pokud obec vydá nařízení, kterým se zakazuje reklama na určitém území, protože je pro danou lokalitu škodlivá, nemůže zároveň sobě udělit výjimku. Praha proto porušila princip rovnosti a zvýhodnila se před ostatními pořadateli, když sobě povolila, ale ostatním pořadatelům zakázala, reklamu v atraktivním prostředí Pražské památkové rezervace.

Zástupce ombudsmanky se zabýval stížností na postup Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s nařízením hlavního města Prahy o regulaci reklamy. Hlavní město zakázalo reklamu v prostoru Pražské památkové rezervace a v přilehlém okolí, protože tomuto území reklama škodí. Zákaz se však nevztahuje na akce pořádané nebo spolupořádané Prahou, resp. městskými částmi. Stěžovatel namítal, že pokud má být reklama zakázána z důvodu její škodlivosti, nehraje roli, kdo je jejím šiřitelem. MPO však nařízení podpořilo s tím, že výjimku nelze chápat jako snahu získat pro sebe výhodu, protože město nemá postavení podnikatelského subjektu a u propagovaných akcí nesleduje dosažení zisku.

Oblast Pražské památkové rezervace a její okolí jsou z hlediska reklamy vysoce lukrativní a je pochopitelné, že má hlavní město Praha zájem propagovat zde akce, na nichž se podílí. Tento argument však sám o sobě nepostačuje k tomu, aby stejnou možnost město odepřelo akcím jiných subjektů. Výjimky, jimiž si město umožnilo odlišný právní režim pro propagaci vlastních akcí nebo akcí, které spolupořádá, tak narušují princip rovnosti a znevýhodňují pořadatele ostatních akcí.

„Jestliže má být důvodem zákazu reklamy její obecná škodlivost pro dané území, pak výjimky založené jen na osobě pořadatele postrádají legitimní a přípustný účel. Stejný názor vyjádřil v obdobných případech i Ústavní soud, když konstatoval, že je-li zaveden odlišný právní režim pro obdobné či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele, jedná se o neodůvodněně nerovný přístup,“ vysvětluje zástupce ombudsmanky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno výkonem dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy týkajícího se regulace reklamy, se tak dopustilo pochybení při hodnocení souladu nařízení hlavního města Prahy se zákony a jinými právními předpisy.

Chybný byl i názor MPO a hlavního města Prahy, že výjimky, které si město udělilo, jsou legitimní, protože nesledují podporu podnikatelské činnosti. Smyslem reklamy je však vyvolání veřejné pozornosti k „nabízenému“, takže nařízení omezující reklamu dopadá na „nabídku“, o níž se v reklamě jedná. Výjimky se navíc vztahují i na akce jiných fyzických a právnických osob, s nimiž Praha uzavřela smlouvu, a není vyloučeno, že může jít o podnikatele. Ti pak na své akce jednak získají prostředky z veřejného rozpočtu, ale mají oproti jiným pořadatelům také výhodu propagace v exkluzivním prostoru.

Ministerstvo průmyslu a obchodu své pochybení uznalo a vyzvalo hlavní město Prahu, aby zjednalo nápravu. Ředitelka Magistrátu hl. města Prahy přislíbila vypustit stávající výjimky v právě připravované novele nařízení.

Zpráva z šetření je dostupná zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv