Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Fotoseriál k důchodům: 10 nejčastějších otázek

Fotoseriál k důchodům: 10 nejčastějších otázek

22. prosince 2016

Každoročně vyřídíme tisíce podnětů a dotazů týkajících se důchodů. Proto jsme připravili malý grafický seriál, ve kterém se snažíme na nejčastější otázky odpovědět. Více informací k důchodům najdete také na odkazu bit.ly/duchody.

Žádost o důchod je nutné sepsat na předepsaném formuláři na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě, kde jste hlášeni k trvalému pobytu. 

Pozor:
- v Praze úkoly okresní správy sociálního zabezpečení plní Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)
- v Brně Městská správa sociálního zabezpečení (MSSZ) 

O žádosti rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Pokud by s vámi úředník odmítl žádost sepsat, trvejte na přivolání vedoucího pracovníka a sepsání úředního záznamu o odmítnutí, popř. podejte na místě stížnost. Nepovede-li tento postup k sepsání žádosti o důchod, můžete se obrátit na veřejného ochránce práv (bit.ly/ombudsman_stiznost).

Podle zákona řízení trvá maximálně 90 dnů od sepsání žádosti o důchod. V případě důchodu s mezinárodním prvkem či potřeby došetřování určitých okolností (např. nedoložené doby zaměstnání) se proces úměrně prodlužuje.


Můžete podat Ministerstvu práce a sociálních věcí žádost o zásah – přijetí opatření proti nečinnosti. Formulář je k dispozici na odkazubit.ly/letaky_zadosti pod názvem Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu. Nezjedná-li ministerstvo nápravu, můžete podat žalobu proti nečinnosti nebo se obrátit na nás – veřejného ochránce práv (více k tomu nabit.ly/ombudsman_stiznost).

Proti rozhodnutí můžete podat námitky do 30 dnů od jeho doručení. Námitky se podávají u ČSSZ, můžete je podat také na OSSZ. 

ČSSZ musí o námitkách rozhodnout do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od doručení námitek. Pokud je předmětem námitek posouzení zdravotního stavu (u invalidních důchodů), prodlužuje se lhůta o 60 dnů. Lhůta se také prodlužuje o dobu potřebnou k došetřování dalších okolností (např. nedoložené doby zaměstnání).

Pokud s rozhodnutím o námitkách nesouhlasíte, můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu. Nebo se obraťte na nás – na veřejného ochránce práv (jak na to: bit.ly/ombudsman_stiznost). Na rozdíl od soudu ale nemůžeme rozhodnutí ČSSZ zrušit; můžeme pouze navrhnout opatření k nápravě.

Co dělat, když nesouhlasíte s posudkovými závěry? Můžete uplatnit námitky, ale až proti výslednému rozhodnutí o invalidním důchodu, které je na základě posudku o invaliditě vydáno – proti samotnému posudku o invaliditě to nejde. 
Posouzení zdravotního stavu v námitkovém řízení provádí posudkoví lékaři, organizačně oddělení od posudkových lékařů OSSZ, kteří prováděli posouzení zdravotního stavu v prvním stupni řízení o přiznání invalidního důchodu.

Pokud s výší důchodu nesouhlasíte, podejte na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) žádost o zvýšení důchodu s odůvodněním, a nejlépe i s příslušnými doklady (např. o nezhodnocené době zaměstnání, náhradní době důchodového pojištění – péči o dítě, blízkou osobu závislou na péči...). Žádost můžete podat i po uplynutí lhůty pro podání námitek. Úřad poté musí vydat rozhodnutí, proti kterému lze uplatnit námitky (viz předchozí díl našeho seriálu).

Veřejný ochránce práv (ombudsman) nemůže posoudit váš zdravotní stav z odborného hlediska, tj. zda odpovídá určitému stupni invalidity. Může ale přezkoumat, zda byl postup posudkových lékařů, kteří zdravotní stav posuzovali, v souladu s právem. V těchto případech se zaměřujeme na obsah posudků o invaliditě. Tedy, zda obsahují všechny náležitosti a zda je posudkový závěr dostatečně odůvodněn. Pokud zjistíme, že tomu tak není, můžeme ČSSZ doporučit opětovné posouzení zdravotního stavu a vydání posudku bez právních vad.

Ano, může. V případech, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na základě nových skutečností zhodnotí další doby zaměstnání, které mají za následek zvýšení důchodu, přizná vám doplatek důchodu až 5 let zpětně. Pokud k přiznání původně nižšího důchodu došlo v důsledku nesprávného úředního postupu ČSSZ (přehlédnutí důležitých skutečností, špatný výklad zákona...), přiznává se doplatek i za delší období, nejdříve však od 1. ledna 2006.

Pokud tyto doklady nejsou k dispozici ani v archivu, je možné takovou dobu zaměstnání zhodnotit na základě čestných prohlášení od vás a alespoň dvou svědků, nejlépe bývalých spolupracovníků či jiných lidí, kteří mají povědomí o vaší pracovní činnosti. Čestná prohlášení se podávají na formuláři dostupném na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Více informací najdete v našem letáku k důchodům na odkazu bit.ly/duchody nebo na internetových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), na call centru ČSSZ (tel. 257 062 860) a v klientském centru ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5; tel. 257 062 869). Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) si můžete ve věkové kalkulačce spočítat svůj důchodový věk a v důchodové kalkulačce orientační výši svého starobního důchodu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv