Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Za inzerovanou péčí o seniory se může skrývat špatné zacházení

Za inzerovanou péčí o seniory se může skrývat špatné zacházení

24. října 2012

V ČR existují soukromá zařízení formálně vydávaná za ubytovací a pohostinskou činnost, ve skutečnosti nelegálně za úplatu nabízející sociální a zdravotní služby, které neodpovídají standardům. Ohroženo je zde zdraví i důstojnost seniorů. Příkladem je Domov důstojného stáří v Líchovech u středočeských Sedlčan. S nedbalostí a nerespektováním zákonných povinností se však ochránce setkal i v registrovaném zařízení Domov se zvláštním režimem v Jevišovce.

Péče o seniory se stává byznysem, který ne vždy zaručuje dobré zacházení se starými lidmi, ani poskytování potřebné a kvalitní sociální či zdravotní péče. V České republice existuje množství soukromých zařízení formálně vydávaných například za ubytovací a pohostinskou činnost, ve skutečnosti nabízejících za úplatu sociální a zdravotní služby, k jejichž poskytování však nemají oprávnění a jimi poskytované služby neodpovídají předepsaným standardům. Ačkoli je poskytování sociálních a zdravotních služeb bez oprávnění v rozporu se zákonem a hrozí za ně vysoké pokuty, kontrola takových zařízení je velmi obtížná. Oficiálně se jedná o nejrůznější ubytovny, hotely, sanatoria a jiná zařízení, která nepodléhají státní kontrole, protože formálně sociální služby neposkytují. Nejsou nikde registrovaná, neexistují jejich seznamy, takže je i pro ombudsmana obtížné provádět v nich systematické návštěvy zaměřené na prevenci špatného zacházení. Ke kontrolám, ať už ze strany příslušného krajského úřadu, či ombudsmana, může dojít fakticky pouze na základě upozornění na špatnou péči nebo na poskytování zdravotních a sociálních služeb bez oprávnění, v rozporu se zákonem.

V souvislosti s úhradou péče jsou hosté těchto zařízení fakticky nuceni porušovat zákon, pokud na úhradu nelegálně poskytovaných služeb používají příspěvek na péči. Riskují, že jim bude jeho výplata zastavena. Příspěvek na péči je totiž možné použít pouze na péči poskytovanou fyzickou osobou (nejčastěji příbuzným) nebo registrovaným zařízením sociálních služeb.  Klienti soukromých neregistrovaných zařízení obvykle příspěvek na péči poskytují svým blízkým, kteří by jim péči měli přímo poskytovat. Ve skutečnosti však příbuzní tyto peníze poukazují neregistrovanému zařízení a sami péči neposkytují. Majitelé neregistrovaných zařízení sice deklarují, že je nezajímá odkud peníze na úhradu péče či poskytovaných služeb pocházejí, že je to věcí klienta, ochránce je však přesvědčen, že tento argument neobstojí. Mnohá neregistrovaná zařízení totiž přímo uvádějí, že s příspěvkem na péči počítají. Vedle dopadů na finanční situaci klienta však může využívání sociálních a zdravotních služeb poskytovaných neregistrovanými zařízeními představovat reálné riziko i pro zdraví, život a důstojnost seniorů. Na tato rizika ochránce upozorňoval už v červnu 2012.

Příkladem nelegálně poskytované nekvalitní péče je Domov důstojného stáří v Líchovech u středočeských Sedlčan. Jde o ubytovací zařízení pro seniory bez registrace umožňující poskytování sociálních služeb. Zařízení odmítá uznat, že pro služby, které poskytuje, potřebuje oprávnění na základě splnění materiálních, personálních i odborných podmínek. Ochránce v zařízení zjistil špatné zacházení se zvlášť zranitelnými seniory. Ředitel zařízení a rovněž jednatel společnosti Vedrana, s. r. o., která zařízení provozuje, nereagoval na zprávu o zjištěných nedostatcích s doporučeními k nápravě. Vzhledem k závažnosti zjištění se proto ochránce rozhodl informovat veřejnost a rovněž informoval příslušné státní zastupitelství.

Ani registrace zařízení v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR nebo Registru zdravotnických zařízení však nemusí být vždy zárukou kvalitní péče a dobrého zacházení. Dokládají to zjištění ochránce v zařízení v obci Jevišovka na Břeclavsku, které provozuje SENIORPROJEKT, s. r. o. Zařízení se specializuje na ošetřovatelsky náročné klienty, ale není přitom schopno zajistit kvalifikovaný personál a náležitou úroveň péče. Ochránce se zde setkal s nedbalostí, nerespektováním zákonných povinností a naprostou neochotou nedostatky odstranit. Obrátil se proto na Krajský úřad Jihomoravského kraje s žádostí, aby bylo zahájeno řízení o odejmutí registrace.

Špatné zacházení se seniory v Domově důstojného stáří Harmony v Líchovech

V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv přistoupil ochránce k sankčnímu zveřejnění informací o neuspokojivé situaci v ubytovacím zařízení Harmony v Líchovech, které odmítá uznat, že jím poskytované služby mají povahu sociálních služeb podle zvláštního zákona a že tedy potřebuje příslušné oprávnění;

Domov provozovaný nedaleko středočeských Sedlčan společností Vedrana, s. r. o., vedený Ing. Martinem Maťhou a inzerovaný na www.ddsharmony.cz  nemá oprávnění poskytovat sociální ani zdravotní služby. Přesto se prezentuje jako zařízení specializované na „seniory trpící jakoukoli formou demence, plně či částečně imobilní, po mozkových příhodách, nebo s Parkinsonovou chorobou“, a poskytuje jim krom ubytování a stravy také péči. Ta není na náležité úrovni, v některých aspektech ochránce dokonce konstatoval nedbalost či hazardování se zdravím klientů.

Neohlášená systematická návštěva zařízení se uskutečnila 2. července 2012 a ochránce ve zprávě konstatoval, že klienti jsou do zařízení lákáni nabídkou odborné péče, přičemž ve skutečnosti je většina personálu na úrovni laických pečovatelů. Způsob poskytování služeb je intuitivní a vychází z představ ředitele zařízení o péči o seniory. Podle zjištění ochránce zde dochází ke svévolnému podávání medikace, včetně tlumivých léků, nezdravotnický personál provádí úkony ošetřovatelské péče, včetně ošetřování ran a proleženin, nedostatečná je péče o ležící klienty a ani mobilním klientům není umožňován pobyt na vzduchu. Z dokumentace je vysledovatelný všeobecný úbytek váhy klientů, přesto nejsou přijímána opatření k prevenci malnutrice, kterou jsou senioři ohroženi. Nejsou stanovena pravidla používání fixačních pomůcek, jejich užití u klientů není zdokumentováno.

Na zprávu se zjištěními a s návrhy opatření k nápravě ředitel zařízení nereagoval.

Veškeré úhrady za poskytované služby pocházejí od klientů či jejich příbuzných – pokud je někdo z klientů příjemcem příspěvku na péči, porušuje jednu ze svých zákonných povinností (využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou nebo asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb) a je vystaven riziku, že mu výplata příspěvku na péči bude zastavena.

Fungování Domova důstojného stáří Harmony představuje obcházení zákona z hlediska nároků kladených na poskytování péče zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ochránce varuje před využíváním služeb zařízení, jež nemají náležitá oprávnění k poskytování sociální a zdravotní péče. Více informací k poznávacím znamením a rizikům tohoto typu činnosti lze nalézt v tiskové zprávě veřejného ochránce práv z 22. června 2012.

 Zpráva z návštěvy Domova důstojného stáří Harmony (417.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Nedbalost a nezájem o klienty v Domově se zvláštním režimem v Jevišovce, provozovaném SENIORPROJEKT, s. r. o.

Zařízení v obci Jevišovka na Břeclavsku provozuje SENIORPROJEKT, s. r. o., zastupovaná jednatelkou Mgr. Miluší Kupsovou, která rovněž domov vede. Zařízení má kapacitu 53 osob, přičemž většina z nich jsou senioři přicházející z Brna. Domov navazuje na původně zde provozované zařízení, na které ochránce upozorňoval v roce 2006. Zařízení dlouho poskytovalo sociální služby bez registrace a ochránce považuje za závažné, že když po několika letech registraci získalo, povinné standardy nerespektuje.

Současný Domov se zvláštním režimem navštívil ochránce poprvé v září 2011. Na jeho  zprávu  (459 kB, Adobe Acrobat dokument)reagovalo zařízení  konstatováním (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument), že naplnilo prakticky všechna doporučení a odstranilo zjištěné nedostatky.  Následná návštěva  (429.9 kB, Adobe Acrobat dokument)v září 2012 však ukázala, že náprava zjednána nebyla. Ochránce proto přikročil k medializaci a rovněž požaduje od Krajského úřadu Jihomoravského kraje učinění potřebných kroků vedoucích ke zrušení registrace k poskytování sociálních služeb. Krajský úřad bude moci využít i výsledků inspekce poskytování sociálních služeb, která v zařízení rovněž provedla dvě kontroly.

Domov v Jevišovce se specializuje na ošetřovatelsky náročné klienty. Není přitom schopen zajistit kvalifikovaný personál a náležitou úroveň péče. Ignorace problémů jako jsou pády a zranění klientů, malnutrice (podvýživa), poruchy chování lidí trpících demencí apod. svědčí nejen o neodbornosti, ale také o nezájmu o svěřené klienty. Seniorům v zařízení není zajištěna ani minimální míra soukromí. Ochránce rovněž zjistil používání tlumicí medikace způsobem, který je v rozporu se zákonem o sociálních službách. V zařízení se opakovaně ztrácí dokumentační pomůcky s citlivými údaji o klientech a naopak není vedena řádná dokumentace poskytování sociální služby klientovi. Zařízení přijímá trvale na lůžko upoutané osoby, přestože nemá ani základní technické či procesní prostředky k zajištění péče o ně. Stejně tak přijímá i osoby se zdravotním postižením, například vozíčkáře, přestože prostředí domova tomu není uzpůsobeno.

Svých zákonných povinností si vedení zařízení není vědomo, a když je na ně upozorněno, je nadále rezistentní až arogantní. Podle ochránce tak není důvod domnívat se, že další čas a doporučení nápravných opatření mohou situaci změnit.

 Zpráva z návštěva Domova se zvláštním režimem v Jevišovce (459 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Vyjádření zařízení k odstranění nedostatků (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Vyhodnocení realizace nápravných opatření (429.9 kB, Adobe Acrobat dokument).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv