Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Většinu doporučení poslanci realizovali, ochránce jim předkládá 7 dalších

Většinu doporučení poslanci realizovali, ochránce jim předkládá 7 dalších

11. dubna 2012

Šest z osmi loňských legislativních doporučení ochránce Poslanecké sněmovně bylo realizováno nebo je jejich naplnění připravováno. Potvrzení rčení, že méně je někdy více, vedlo ochránce k tomu, že i tentokrát chce pozornost Poslanecké sněmovny soustředit na 7 zcela zásadních systémových problémů vyžadujících legislativní řešení. Spolu se dvěma dosud nevyslyšenými doporučeními, by se tak Sněmovna měla v letošním roce zabývat devíti zákony, jejichž dopady způsobují podle zjištění ochránce občanům značné, někdy i existenční potíže.

Největším legislativním úspěchem ochránce v loňském roce je změna podmínek pro přiznání sirotčího důchodu. I když se tento problém týká jen relativně malé části dětí a jeho vyřešení nikdy nepředstavovalo výrazné finanční zatížení pro státní rozpočet, trvalo sedm let, než se ochránci podařilo změnu prosadit. Novela zákona o důchodovém pojištění zkrátila na polovinu dobu, po kterou musel zemřelý rodič důchodově pojištěn. Od 1. ledna 2012 tak mají na sirotčí důchod nárok i některé děti, kterým ho původní zákon nepřiznával, a mohou o něj znovu požádat.

Na základě doporučení ochránce došlo ke změnám právní úpravy i ve věci vyplácení podpory v nezaměstnanosti v případech nevyplaceného odstupného a zákonem byla rovněž stanovena pravidla používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních. V legislativním procesu jsou i další loňská doporučení týkající se ochrany před nezákonným certifikátem autorizovaného inspektora a odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi. Ministerstvo vnitra také na základě usnesení vlády pracuje na analýze, která by měla být podkladem k odstranění problémů s tzv. komerčními spisovnami.

K žádnému posunu naopak nedošlo ve věci působnosti silničních správních úřadů a v oblasti památkové péče. Na potíže malých obcí, které nejsou schopny zvládnout složitou silničně správní agendu, o níž mají rozhodovat, ochránce upozorňuje už do roku 2003. K navrhovanému přesunu rozhodování výhradně na obce s rozšířenou působností vláda konstatovala, že se tato záležitost bude řešit v rámci komplexní reformy veřejné správy, jejíž přijetí je však v nedohlednu. Rovněž s přípravou nového památkového zákona se dosud nezačalo, ačkoli už v roce 2007 ochránce upozorňoval na to, že majitelé nemovitostí v památkových zónách a rezervacích jsou omezováni ve svém vlastnickém právu, když musí dodržovat požadavky a podmínky památkové péče, ale na rozdíl od majitelů kulturních památek nemají nárok na příspěvek od státu. Nadále také přetrvává roztříštěnost výkonu památkové péče, kterou by odstranilo sloučení památkových ústavů a památkových úřadů. Obě doporučení proto ochránce předkládá Poslanecké sněmovně znovu.

Nová legislativní doporučení 

Ochránce by uvítal, pokud by se sedmi předloženými zásadními doporučeními Poslanecká sněmovna aktivně zabývala a příslušné změny zákonů se promítly do poslaneckých návrhů. U komplexnějších problémů ochránce věří, že Poslanecká sněmovna požádá vládu, aby se jimi zabývala.

 1. Zakotvení poučení o právu na správní žalobu do správního řádu: vzhledem k ústavně garantovanému právu domáhat se soudní ochrany je nezbytné, aby všechna druhoinstanční správní rozhodnutí obsahovala poučení o možnosti podat správní žalobu. Zabrání se tak propadnutí nároku na ochranu před rozhodnutím úřadů pro neznalost práva. Snaha ochránce prosadit poučení nelegislativně nebyla úspěšná, proto považuje legislativní změnu za nezbytnou.
 2. Systém DONEZ a vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání za nedostavení se na kontaktní místo veřejné správy (DONEZ): uváděným důvodem zřízení systému DONEZ je prevence nelegálního zaměstnávání, což však není zákonná pravomoc Úřadu práce. Kontrolu nelegálního zaměstnávání vykonávají orgány inspekce práce. Zařazování uchazečů o zaměstnání do systému DONEZ je tak ze strany Úřadu práce překračováním zákonných mezí. Praxe, kdy se vybraní uchazeči musí několikrát týdně hlásit na pobočce České pošty, je v rozporu se zákonem o zaměstnanosti i s Listinou základních práv a svobod. Ochránce proto doporučuje zrušit část ustanovení zákona o zaměstnanosti, podle kterého je možné plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktních místech, jestliže na nich neprobíhá činnost související se zprostředkováním zaměstnání.
 3. Vracení DPH osobám se zdravotním postižením: podle ochránce je nezákonné nepřiznávat nárok na vrácení DPH osobám se zdravotním postižením z důvodu koupě vozidla mimo tuzemsko. Podmínka zakoupení automobilu v tuzemsku je v rozporu s právem EU a ochránce proto doporučuje její vypuštění ze zákona o dani z přidané hodnoty.
 4. Novela loterijního zákona: přestože Ústavní soud výslovně potvrdil právo obcí regulovat provozování herních zařízení, novela loterijního zákona se přechodným ustanovením pokouší účinky obecně závazných vyhlášek obcí vyloučit po dobu 3 let od účinnosti novely. Ochránce proto doporučuje zrušit toto ustanovení. Pokud by se k tomu nenašla potřebná většina hlasů, doporučuje, aby se skupina 41 poslanců obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení daného ustanovení, protože ochránce takové oprávnění nemá.
 5. Úprava zdravotního pojištění cizinců: Ochránce dlouhodobě poukazuje na situaci dlouhodobě legálně zde pobývajících rodinných příslušníků zaměstnaných cizinců z třetích zemí. Takoví rodinní příslušníci (typicky manžel, manželka, děti, prarodiče), kteří zde pobývají na základě víza/dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny, nemají po dobu pěti let pobytu v ČR přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Po celou dobu jsou odkázáni pouze na komerční zdravotní pojištění, které nepokrývá celý rozsah zdravotní péče a je smluvní. Problematická je i skutečnost, že cizinec, který je rodinným příslušníkem občana EU, je v České republice v lepším postavení, než cizinec, který je rodinným příslušníkem občana ČR (typicky se jedná o manžele či manželky). Zatímco rodinní příslušníci občana EU mají po celou dobu pobytu v ČR přístup do systému veřejného pojištění, rodinní příslušníci občana ČR jsou opět odkázáni pouze na komerční pojištění.
 6. Zakotvení územní působnosti soudních exekutorů: Současná volnost oprávněných při volbě soudního exekutora způsobuje, že například mobiliární exekuci provádí exekutor z druhého konce republiky. Náklady exekuce tak zbytečně narůstají. Ochránce doporučuje zakotvení územní působnosti soudních exekutorů. Zlepšila by se tím i možnost komunikace mezi exekutorem a povinným a současně by předseda příslušného soudu mohl efektivněji vykonávat dohled nad činností exekutora.
 7. Úprava poměrů zaměstnanců vykonávajících státní správu: Ústava předpokládá existenci zákona, který by upravoval poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu (tzv. služební zákon). Zákon sice byl přijat již v roce 2002, ale jeho účinnost je již desátým rokem odkládána. Ochránce proto doporučuje Poslanecké sněmovně, aby požádala vládu o zajištění účinné právní úpravy.

Fakta roku 2011

 • Ochránce obdržel 6987 podnětů k šetření, z nichž 62 % bylo v jeho působnosti, a mohl se jimi zabývat.
 • 1334 přijatých podnětů se týkalo sociálního zabezpečení
 • Zahájeno bylo 856 šetření, z toho 49 z vlastní iniciativy. Většinu ostatních podnětů se podařilo vyřídit objasněním věci či právní radou.
 • Ukončeno bylo celkem 914 šetření s tím, že v 695 případech ochránce konstatoval pochybení na straně úřadu. Ve většině případů úřady poté samy své chyby napravily.
 • V rámci ochrany před diskriminací obdržel 271 podnětů. Diskriminaci zjistil v 70 případech.
 • Ve 38 případech ochránce využil možnost připomínkovat návrhy právních předpisů. K nejdůležitějším patřily novela zákona o místních poplatcích, novela občanského soudního řádu, zákon o provozování sázkových her, novela zákona o zaměstnanosti, novela zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy aj. Většina připomínek byla akceptována a zohledněna.
 • Jako vedlejší účastník v řízení u Ústavního soudu se vyjádřil k 6 návrhům na zrušení podzákonných předpisů. Sám pak podal 1 návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce (obec Lukovany).
 • Od 1. ledna 2011 se působnost ochránce rozšířila o dohled nad vyhošťováním cizinců. V průběhu roku analyzoval 1715 rozhodnutí o správním vyhoštění, sledoval vyhoštění, předání či průvoz 24 osob.

 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv