Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Veřejné inzerování dětí pro náhradní rodinnou péči je nepřípustné

Veřejné inzerování dětí pro náhradní rodinnou péči je nepřípustné

9. února 2011

Zveřejňování osobních údajů dětí určených pro náhradní rodinnou péči na internetu a v dalších médiích je v rozporu s Úmluvou OSN o právech dítěte, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem o ochraně osobních údajů. Platí to i v případech, kdy by na základě zveřejněných údajů mohlo dojít k identifikaci dítěte dokonce jen v rámci úzkého okruhu osob, jako jsou spolužáci, kamarádi, učitelé apod.

Veřejný ochránce práv již dříve na základě šetření praxe Fondu ohrožených dětí upozorňoval, že ani orgánům sociálně-právní ochrany dětí, zařízením pro ústavní výchovu, ani nevládním organizacím nedává žádný zákon oprávnění zveřejňovat osobní údaje o dětech vhodných pro náhradní rodinnou péči na internetu. Tyto informace, včetně citlivých údajů o zdravotním stavu či etnickém původu, mohou být poskytovány pouze státem prověřeným zájemcům o náhradní rodinnou péči, nikoli široké veřejnosti.

Stejný názor v roce 2008 vyslovil i Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva a Úřad pro ochranu osobních údajů. Přesto v praxi i nadále dochází k tomu, že za účelem zprostředkování pěstounské péče či osvojení jsou citlivé osobní údaje dětí zveřejňovány na internetu.

Podle zástupkyně ochránce je takové jednání právně i morálně nepřípustné. Dítě nemůže být zbaveno svých základních lidských práv, kam patří i právo na soukromí a ochranu osobních údajů, jen proto, že se o něj nemůže postarat biologická rodina.

Závěry ochránce a navržená opatření k nápravě až dosud nebyla realizována a zástupkyně ochránce proto vítá současný postoj Ministerstva práce a sociálních věcí, které nyní vydalo jasné a jednoznačné výkladové stanovisko, závazné pro všechny orgány a instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče. O jednoznačnosti a významu tohoto kroku svědčí i fakt, že je činěn ve shodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů a veřejným ochránce práv. Jestliže kterýkoli státní či nestátní subjekt podílející se na náhradní rodinné péči dětí bude nakládat s osobními údaji dětí v rozporu s tímto stanoviskem, musí nést negativní důsledky svého jednání ze strany ministerstva, případně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Česká republika se na ústavní i mezinárodní úrovni zavázala respektovat a chránit soukromý a rodinný život před jakýmikoli neoprávněnými zásahy. V případě dětí musí být důsledné dodržování těchto zásad vyžadováno ještě striktněji. Podle Úmluvy OSN jsou všichni – zástupci dítěte, orgány státu i pověřené nestátní organizace – povinni respektovat právo dítěte, že nebude svévolně zasahováno do jeho soukromého života, ani nebude docházet k nezákonným útokům na jeho čest a pověst. Zveřejňování údajů o zdravotním stavu, etnickém původů, ale také o prospěchu a povahových vlastnostech dětí určených pro náhradní rodinnou péči podle zástupkyně ochránce takovým svévolným zásahem zcela jistě je. Upozorňuje, že vzhledem k povaze internetu a vývoji informačních technologií, údaje jednou na internet umístěné, tam zůstávají prakticky navždy. Zásah do práva a důstojnosti dítěte formou zveřejnění uvedených informací je tedy nevratný a neodčinitelný.

Zástupkyně ochránce si je vědoma argumentů zastánců zveřejňování, že jsou vedeni dobrým úmyslem ve snaze najít touto cestou dětem náhradní rodinu. Náhradní rodinná péče však v České republice není založena na přímém zprostředkování z nabídky dětí komukoli. Právě s ohledem na zájem dítěte jsou naopak zájemci o náhradní rodinnou péči zařazeni do evidence až po důkladném prověření jejich vhodnosti. Pokud bychom zcela absurdně vnesli do sociálně-právní ochrany dětí a systému náhradní rodinné péče tržní princip nabídka-poptávka, nabízí se podle zástupkyně ochránce s trochou nadsázky otázka, proč jsou s citlivými údaji na internetu inzerovány pouze děti a nikoli také zájemci o náhradní rodinnou péči.

Podle zástupkyně ochránce současný stav porušení právních předpisů nelze hodnotit jako neřešitelný střet dvou proti sobě stojících zájmů a práv – práva na rodinu a práva na ochranu soukromí. Pro oslovení široké veřejnosti a posílení zájmu o pěstounskou péči lze jistě využít jiných informačních forem a programů se zcela anonymizovanými údaji o dětech, či lépe s modelovými příklady, které ochranu soukromí a důstojnost dětí nebudou poškozovat.

Stanovisko MPSV je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/10285/Stanovisko_MPSV-osobni_udaje_deti.pdf 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv