Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2010 > Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek

Proti nezákonnému jednání autorizovaných inspektorů musí být opravný prostředek

15. června 2010

Činnost autorizovaných inspektorů může za současného právního stavu vést k nezvratnému dotčení a omezení práv osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení. Stejně tak mohou být vydáním certifikátu autorizovaného inspektora omezeny veřejné zájmy, které by jinak byly chráněny stavebními úřady. I v případě, že autorizovaný inspektor postupoval v rozporu se zákonem, totiž není možné domáhat se zrušení či změny vydaného certifikátu.

Institut autorizovaného inspektora, resp. tzv. zkrácené stavební řízení, zavedl stavební zákon č. 183/2006 Sb., podle kterého stavebník může uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem namísto žádosti o stavební povolení. Stavba je pak stavebnímu úřadu pouze oznámena. Autorizovaný inspektor svým certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady a že navrhovaná stavba může být provedena. K certifikátu musí být připojena souhlasná závazná stanoviska všech dotčených orgánů a také vyjádření všech osob, které by byly účastníky řízení o vydání stavebního povolení. V případě, že tyto osoby uplatní námitky, má autorizovaný inspektor povinnost je posoudit a projednat. Způsob a závěry vypořádání námitek se k certifikátu rovněž připojují. Pokud by došlo k rozporům a námitky nebyly vypořádány, je autorizovaný inspektor povinen předložit vše stavebnímu úřadu, který o námitkách rozhodne, případně rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.

Činnost autorizovaných inspektorů, jak ji popisuje zákon, vypadá logicky a přehledně, jako zjednodušení stavebního řízení a odlehčení množství práce stavebním úřadům. Praxe však ukazuje, že s činností autorizovaných inspektorů jsou spojeny některé velmi závažné problémy.

Zrušené územní rozhodnutí nemá vliv na vydaný certifikát

Jednotlivé kroky v povolování stavby jsou navzájem provázány. Právo stavět vzniká až po vydání územního rozhodnutí a následném vydání stavebního povolení, ohlášení stavby či vydání certifikátu autorizovaného inspektora. Pokud je územní rozhodnutí soudem zrušeno jako nezákonné, je to důvod i pro obnovení celého řízení o stavebním povolení. V případě certifikátu autorizovaného inspektora však tento postup upraven není, takže dochází i k situacím, kdy soud zruší územní rozhodnutí, ale stavebník přesto pokračuje ve stavbě s odkazem právě na vydaný certifikát. Jako příklad je možné uvést výstavbu bytových domů a ubytovny v ul. Horníkova v Brně. Tento případ je kontroverzní i tím, že autorizovaný inspektor vydal certifikát až poté, co krajský soud zrušil územní rozhodnutí pro stavbu, pouze toto rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. 

Zástupkyně ochránce považuje za nepřijatelné, aby zákon neupravoval postup, jak se lze domoci zrušení či změny certifikátu autorizovaného inspektora v případě, že byl certifikát vydán v rozporu se zákonem nebo vychází z později zrušeného územního rozhodnutí. Podle zástupkyně ochránce zde musí platit obdobný postup, jako u standardního stavebního řízení.

Záměrné opomíjení dotčených osob

Účastníky stavebního řízení je nejen stavebník, ale i další osoby, jejichž zájmů se zamýšlená stavba dotýká. Zejména jde o vlastníky sousedních pozemků a staveb. Jejich zájmy a zájmy stavebníka jsou často protichůdné, ovšem v rámci stavebního řízení mají všichni účastníci řízení právo podat námitky a rovněž právo odvolat se proti rozhodnutí stavebního úřadu.

V případě certifikátu autorizovaného inspektora zákon žádný opravný prostředek neumožňuje. Pokud autorizovaný inspektor opomene či dokonce záměrně neosloví vlastníky sousedních pozemků a staveb dotčené stavbou, odepře jim tak právo vyjádřit se ke stavbě a uplatnit námitky. Příkladem může být medializovaný případ výstavby Bauhausu v Ivanovicích, kdy právě z důvodu neoslovení osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, byl napaden certifikát autorizovaného inspektora u správního soudu.

Město Čelákovice v jiné kauze rovněž namítalo neplatnost certifikátu autorizovaného inspektora, s tím, že certifikát byl vydán, aniž bylo město požádáno o vyjádření ke stavbě. Autorizovaný inspektor navíc neoslovil ani další osoby, které by jinak byly účastníky stavebního řízení a certifikát vykazoval i rozpory mezi grafickou a textovou částí. Přesto byl vydán a odvolání není možné.

Nezákonně vydaný certifikát nelze podle stavebního zákona zrušit a, jak již dříve ochránce zjistil v souvislosti s šetřením činnosti autorizovaných inspektorů, ani žaloba nemusí být řešením. Ochránce totiž zaznamenal rozhodnutí Městského soudu v Praze, který žalobu žádající přezkum certifikátu odmítl s konstatováním, že certifikát je soukromoprávním aktem vydaným na základě soukromoprávní smlouvy stavebníka a autorizovaného inspektora a tudíž nepodléhá přezkumu soudů.

Ministerstvo musí vykonávat dozor nad autorizovanými inspektory

Podle zástupkyně ochránce je nezbytné aktivní zapojení Ministerstva pro místní rozvoj. To by mělo využít svých oprávnění a vykonávat dohled nejen nad stavebními úřady, ale také nad činností autorizovaných inspektorů. V případě zjištění nedostatků může ministerstvo vyzvat k nápravě nebo uložit inspektorovi povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě. Zástupkyně ochránce chce proto požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o sdělení, zda a jak lze dozorová oprávnění využít v konkrétních situacích, kdy zjistí, že činnost autorizovaného inspektora je v rozporu se zákonem.

Současně hodlá zástupkyně ochránce usilovat o změnu stavebního zákona, aby proti certifikátu byl možný opravný prostředek. Tím by byla zajištěna právní ochrana osob, které mají vlastnická či jiná práva k sousedícím nemovitostem a které by jinak byly účastníky řízení o povolení stavby. Zavedení opravného prostředku by chránilo i veřejné zájmy např. v případě certifikátů vydaných v rozporu s územním rozhodnutím.

Autorizované inspektory jmenuje ministr pro místní rozvoj na základě stanovených podmínek (vzdělání, praxe, složení zkoušky aj.). Ministr také může inspektora odvolat, jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se dopustil jiného jednání neslučitelného s postavením autorizovaného inspektora.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv