Veřejný ochránce práv - Policejní cely: podmínky jsou lepší, ale nedostatky zůstávají
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2010 > Policejní cely: podmínky jsou lepší, ale nedostatky zůstávají

Policejní cely: podmínky jsou lepší, ale nedostatky zůstávají

13. října 2010

V průběhu roku 2010 navštívil ochránce 126 policejních cel na území České republiky a i přes některé přetrvávající nedostatky nezjistil žádné případy krutého či ponižujícího chování. Při srovnání s výsledky systematických návštěv policejních cel v roce 2006 došlo k výraznému zlepšení, přestože podmínky, zejména pokud jde o materiální vybavení, jsou v některých celách i nadále spartánské a ve většině případů osoba v cele dostává pouze to, o co sama aktivně požádá. Ve světle této zkušenosti považuje ochránce za klíčové zejména průkazné poučení osob, které se ocitnou v policejní cele, o jejich právech.

Zprávu shrnující zjištění z návštěv policejních cel zaslal ochránce policejnímu prezidentovi k vyjádření a k informaci o přijatých opatřeních. V rámci prevence špatného zacházení bude ochránce i nadále pokračovat v provádění ad hoc návštěv policejních cel.

Materiální vybavení

Ve většině případů policejní cely odpovídaly požadavkům závazného pokynu policejního prezidenta. Nicméně i nadále se ve výjimečných případech ochránce setkal s tím, že v celách nebyl zaveden dvojí režim svícení (denní a noční). V takovém případě ochránce doporučoval, aby bylo na noc osobě zhasnuto. Spánková deprivace by v souvislosti s celkovým režimem (provádění vyšetřovacích a jiných úkonů, výslechy apod.) mohla v konkrétním případě znamenat špatné zacházení. Ochránce taktéž kritizoval situace, kdy osoba umístěná v cele, spala pouze na dřevěné pryčně bez matrace nebo pokud místo prostěradla dostala jen kus papíru odtržený z role. Ochránce v takových případech žádal okamžité vybavení lůžka matracemi, a pokud nejsou deky a matrace po použití čištěny, aby osobě byla vydána dvě prostěradla.

Poučení o právech

Každý, kdo se ocitne v policejní cele, musí být v první řadě prokazatelně poučen o svých právech a povinnostech. Děje se tak podepsáním příslušného formuláře, jehož kopii má osoba umístěná v cele dostat, jak vyplývá i ze závazného pokynu policejního prezidenta. V praxi však kopie poučení vydávána není, protože policisté vyhodnotí papírový formulář jako věc způsobilou ohrozit zdraví nebo život osoby v cele a odeberou ho, aniž by posoudili, zda takové riziko skutečně existuje. S tímto postupem ochránce nesouhlasí. Ihned po omezení svobody následuje celá řada procedur, které spolu s vlivem prostředí a stresu z dané situace mohou snížit schopnost osoby umisťované do cely přijímat informace a porozumět jim. Ke skutečnému a řádnému poučení o právech tak může dojít až později, kdy si osoba může formulář pročíst v relativním klidu cely. Policisté by také měli dotazem sami aktivně zjišťovat, zda osoba v cele byla poučena o svých právech a jestli všem informacím rozumí.

Odebrání kopie formuláře z bezpečnostních důvodů přichází podle ochránce v úvahu pouze v těch případech, kdy chování osoby naznačuje, že papír použije k sebepoškození.

Odebírání věcí

Zákon stanovuje, že policie má odebrat zbraň nebo jinou věc způsobilou ohrozit život či zdraví. Je-li takovou věcí zdravotní pomůcka, jejíž odnětí může způsobit psychickou nebo fyzickou újmu, musí pro její odebrání existovat zvláštní důvod. 

Systematické návštěvy však ukázaly, že v praxi nezůstávají osobám v celách fakticky žádné osobní věci a policie odebírá všechno, včetně hodinek, brýlí, novin nebo i dokumentů souvisejících s umístěním do cely. S tímto postupem ochránce nesouhlasí. Pokud by zákonodárce považoval všechny věci automaticky za nebezpečné a žádal jejich odebrání, zákon by jasně uváděl, že se osobě v cele odebere všechno. Protože tomu tak není, policie musí individuálně vyhodnocovat nebezpečí. Především zdravotnické pomůcky (např. brýle) mají být odebírány pouze ze zvláštního důvodu, který policista uvede v záznamu. Není také možné, aby policista místo vlastního vyhodnocení např. žádal lékařské vyjádření, že osoba bez brýlí nevidí a mohla by se zranit, a teprve na základě takového potvrzení brýle neodebral. Posouzení nebezpečnosti jakékoli věci je v každém individuálním případě povinností policisty.

Podobně je to například s hodinkami, jejichž odebrání může vyvolat nepřiměřenou závislost na ostraze a psychickou újmu z důvodu neschopnosti orientovat se v čase. Hodinky by měly být odebírány pouze v odůvodněných případech a toto rozhodnutí musí policista opět uvést v záznamu. V takových případech by měli policisté osoby v cele pravidelně informovat o čase.

Právo na právní pomoc

Součástí práva na spravedlivý proces je i právo na zajištění právní pomoci a osoba držená v cele má právo na právní pomoc od začátku omezení svobody. Policisté v tomto směru sice vždy poskytují součinnost, ovšem často pouze sdělí vyšetřovateli, že osoba v cele žádá o právní pomoc. Aby nedocházelo k porušení práva na právní pomoc, doporučuje ochránce jednotlivým zařízením pořídit seznam advokátů z okolí, jejichž kontakty by mohli osobě držené v cele nabídnout.

V souvislosti s právní pomocí ochránce upozorňuje, že je naprosto nezbytné zajistit v každém zařízení místnost bez jakékoli formy odposlechu pro poradu s právním zástupcem. V některých zařízeních takový chráněný prostor dosud chybí.

Co dělat, pokud se dostanete do policejní cely

 1. Při umístění do cely musíte být poučeni o svých právech, musíte podepsat formulář poučení a dostat na celu jeho kopii.
 2. Maximální doba omezení: Zadržený musí být ihned seznámen s důvody zadržení, vyslechnut a nejpozději do 48 hodin buď propuštěn na svobodu, nebo odevzdán soudu. Soudce pak musí do 24 hodin zadrženou osobu vyslechnout a buď ji vzít do vazby, nebo propustit. Zatčen může být pouze ten, kdo je obviněn z konkrétního trestného činu, a to na písemný příkaz soudce. Zatčený musí být do 24 hodin odevzdán soudu, který do dalších 24 hodin musí rozhodnout a buď vzít zatčeného do vazby, nebo ho propustit.
 3. Máte právo na zajištění právní pomoci a policie v tom musí poskytnout součinnost. Pokud neznáte žádného právního zástupce, můžete požádat policii o seznam advokátů. S právním zástupcem můžete mluvit kdykoli bez přítomnosti třetí osoby.
 4. Můžete žádat policii, aby o vašem pobytu na policejní stanici informovala osobu, kterou určíte.
 5. Pokud nedůvěřujete policejnímu lékaři, můžete žádat, aby vás před umístěním do cely vyšetřil váš osobní lékař.
 6. Připoutáni v cele můžete být pouze tehdy, pokud napadnete policistu či jinou osobu, ohrožujete vlastní život, poškozujete majetek nebo se pokusíte o útěk. I tehdy nesmí připoutání trvat déle než 2 hodiny.
 7. Policie vám může před umístěním do cely odebrat pouze věci, které mohou ohrozit život nebo zdraví. K odebrání zdravotní pomůcky musí mít policista zvláštní důvod.
 8. Pokud pravidelně užíváte léky a nahlásíte to policistovi, měly by vám být i v cele zajištěny.
 9. Pokud nemáte dostatečný oděv, bude vám zapůjčeno náhradní oblečení.
 10. 1 x za 24 hodin máte nárok na sprchu, ale musíte o to policii požádat.
 11. Na žádost vám policie musí poskytnout kartáček na zuby, toaletní papír, kelímek na vodu, ručník, přikrývku a prostěradlo, papírové kapesníky, dámské vložky. O právu na tyto věci vás musí policie poučit před umístěním do cely.
 12. Máte nárok na stravu 3x denně v přiměřených intervalech v době od 6 do 22 hod.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv