Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2009 > Ochránce zahajuje tažení proti diskriminaci

Ochránce zahajuje tažení proti diskriminaci

9. prosince 2009

Diskriminace stojí na počátku mnoha problémů souvisejících s porušováním lidských práv. Její odstraňování je proto v každé vyspělé společnosti úkolem největší důležitosti.

Od 1. prosince se každý, kdo se cítí být diskriminován, může o pomoc obrátit na veřejného ochránce práv. Ochránce jeho stížnost posoudí, nabídne řešení situace a pomůže oběti diskriminace v dalším postupu. Pokud se diskriminovaný rozhodne podat žalobu k soudu, aby se touto cestou domohl ukončení diskriminačního jednání, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nebo i náhrady způsobené újmy, ochránce mu může pomoci i při zajišťování důkazů.

Rovný přístup k obecním bytům

Jednou z prvních oblastí, na níž se ochránce v rámci nové působnosti zaměří, budou pravidla přidělování obecních bytů. Z řady podnětů, které ochránce v minulosti obdržel, vyplývá, že pravidla pro hospodaření s byty obsahují často podmínky, které nejsou v souladu se zákonem a mají i diskriminační charakter. Někteří zájemci jsou už dopředu vyloučeni a v přístupu k obecním bytům mnohdy není zaručen rovný přístup.

Až dosud ochránce mohl pouze iniciovat Ministerstvo vnitra k provedení dozoru a kontroly samostatné působnosti obce, ale sám tyto stížnosti prošetřit nemohl. Pokud ministerstvo kontrolu provedlo, došlo v těchto konkrétních případech následně k odstranění nezákonných či diskriminačních ustanovení v pravidlech pro přidělování obecních bytů. Nyní může ochránce pravidla pro přidělování bytů nejen sám přímo prověřovat a požadovat odstranění protiprávních podmínek, ale může také komukoli, kdo bude v přístupu k obecnímu bytu diskriminován, pomoci například i s přípravou žaloby.

Diskriminace v zaměstnání

Diskriminace je protiprávní prakticky ve všech typech zaměstnání a ve všech fázích pracovněprávních vztahů, ať už jde o výběrová řízení, uzavření smlouvy, povyšování, přesuny zaměstnanců, školení nebo např. o výpověď.

Pracovněprávní vztahy jsou také oblastí, v níž se ochránce s námitkami diskriminace setkává pravidelně. Očekává proto, že v rámci nové působnosti se nejvíce stížností bude týkat právě této problematiky, ať už půjde o rovný přístup k uchazečům o zaměstnání, odměňování či skončení pracovního poměru.

Až dosud nemohl ochránce vstupovat do vztahů zaměstnanec – zaměstnavatel. Mohl stěžovatele pouze odkazovat na oblastní inspektoráty práce a na úřady práce a teprve následně se zabývat postupem a činností těchto úřadů. Od 1. prosince se ochránce může zabývat i jednáním zaměstnavatele, jestliže bude někdo namítat, že byl diskriminován. Ochránce může prověřit, jestli zaměstnavatel postupoval v souladu s antidiskriminačním zákonem, a to i v případě, že zaměstnavatelem bude např. soukromý podnikatel. Pokud zjistí, že došlo k diskriminaci, doporučí stěžovateli nejvhodnější postup. V případě, že se stěžovatel rozhodne podat žalobu a požadovat nejen ukončení diskriminačního jednání, ale např. i náhradu způsobené škody, ochránce mu může nabídnout součinnost při zajišťování důkazů diskriminačního jednání.

V poslední době se ochránce setkával s případy, kdy oblastní inspektoráty práce při namítané diskriminaci prováděly kontrolu nedůsledně. Osoba, která stížnost na diskriminaci podala, byla navíc jen v obecné rovině informována o tom, že kontrola u zaměstnavatele proběhla a nebylo zjištěno porušení zákoníku práce. Vůbec se nedozvěděla, jestli předmětem kontroly byla diskriminace, kvůli níž byla stížnost podána. Inspektoráty tento postup odůvodňovaly tvrzením, že by poskytnutí informace o neprokázání diskriminace byla porušena práva a zájmy zaměstnavatele, stejně jako práva ostatních občanů na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů.

Ochránce tento názor nesdílí a poukazuje na právo stěžovatele být informován o tom, zda předmětem kontroly byla i ve stížnosti namítaná diskriminace a zda byla prokázána. Ze spisových materiálů, které si ochránce v těchto případech vyžádal, navíc nebylo zcela jasné, jestli a jak inspektoráty diskriminaci prošetřovaly.

V rámci nové působnosti v oblasti diskriminace bude proto ochránce mnohem intenzivněji než v minulosti sledovat činnost inspektorátů práce a úřadů práce. Bude prověřovat, zda důsledně uplatňují své zákonné kompetence v oblasti pracovněprávních záležitostí a zda samy aktivně odhalují a postihují diskriminační jednání.

Zaměřeno na věk

Jako jedno z hlavních témat pro rok 2010 si ochránce vybral diskriminaci na základě věku. Ta je totiž uváděna jako nejčastější důvod nerovného zacházení v pracovněprávních vztazích. Ochránce se proto v rámci osvětové činnosti a výzkumu zaměří na zvyšování povědomí o diskriminaci, na rozvíjení schopnosti lidí identifikovat diskriminační jednání. Touto cestou bude možné postupně odstraňovat předsudky a stereotypy, které vedou k diskriminaci osob z důvodu věku.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv