AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Státní správa u schvalování areálu na Ještědu selhala

Tradice zimních sportů v Liberci trvá prakticky celé století a závody zde pořádané patří od sedmdesátých let pravidelně do kalendáře Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Již existující lyžařský areál pod Ještědem se tedy logicky přímo nabízel jako místo konání tak prestižní akce, jakou je Mistrovství světa v klasickém lyžování.

Zájem na pořádání mistrovství je velký a sdílí ho nejen čeští sportovci, město Liberec, investoři a další podnikatelé, ale i celá Česká republika, která se tím patřičně zviditelní. Toho si je veřejný ochránce práv vědom, stejně jako pozitivního přínosu modernizace areálu, z níž budou profitovat sportovci možná několika generací. I přesto je však ochránce přesvědčen, že ani všechny tyto cíle neopravňují orgány státní správy jednat v rozporu se zákony.

Postup úřadů při rozšiřování a modernizaci lyžařského areálu na Ještědu nebyl v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a s lesním zákonem. Ochránce nemůže akceptovat omluvu orgánů státní správy, že rozhodovaly v časové tísni a svým jednáním se snažily vyhovět žádostem investora na modernizaci a rozšíření areálu tak, aby zde bylo možné realizovat MS v klasickém lyžování 2009. Postup úřadů byl v rozporu s principy dobré správy, zejména s požadavkem zákonnosti, nestrannosti a přesvědčivosti výsledků správní činnosti.

Protože vydaná povolení, která byla předmětem šetření, jsou právoplatná a nelze je již v současné době přezkoumat, ochránce své šetření ukončil. Vzhledem k závažnosti případu bude o svých zjištěních informovat Poslaneckou sněmovnu PČR v rámci souhrnné zprávy o své činnosti. Odpovědné úřady by se podle ochránce měly konečně poučit, že nestačí jen nápad a dostatek finančních prostředků. Existují zde předpisy, jejichž cílem je chránit společnost a přírodní bohatství, předpisy, které musí i sebeušlechtilejší záměr respektovat. Ještě před samotným rozhodnutím začít stavět komunikaci nebo se ucházet o pořádání mistrovství musí odpovědné úřady důkladně zvážit a posoudit celý projekt se všemi jeho aspekty, budoucími možnými dopady na společnost a přírodu. Teprve po takovém posouzení je možné odpovědně rozhodnout o realizaci záměru v souladu se zákonem. Platný právní předpis nemá být a nechce být umělou překážkou, ale musí být přijímán jako soubor pravidel, která mají rovnoměrně ochránit zájmy společnosti i jednotlivců.

Parcelování“ projektu se souhlasem úřadů

Rekonstrukce a rozšíření lyžařského areálu v Liberci je projektem takového rozsahu, který ze zákona vyžaduje komplexní posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA). K tomu původně dospělo i zjišťovací řízení Krajského úřadu Libereckého kraje s tím, že před přistoupením k realizaci projektu je třeba zejména vyhodnotit celé území lyžařského areálu (umístění vleků, lanovek, sjezdových tratí a dalších zařízení), vyhodnotit záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu a vlivů na obyvatelstvo, zvážit produkci odpadů, znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví, posoudit ochranu lesních pozemků a zemědělského půdního fondu, vyhodnotit vliv záměru na sousední obce, posoudit kapacity vleků ke kapacitě sjezdových tratí vzhledem k únosnosti území (parkoviště, sociální zázemí), kvantifikovat ekonomické aspekty a společenská pozitiva a porovnat je s negativním vlivem na životní prostředí, celkově posoudit schopnost prostředí snášet předpokládanou zátěž.

K požadovanému posouzení však nedošlo, protože investor projekt z již zahájeného řízení stáhl, rozdělil ho na několik dílčích záměrů, které poté samostatně znovu předložil. Přestože nebylo pochyb o tom, že se v úhrnu jedná stále o ten samý projekt rekonstrukce a rozšíření lyžařského areálu, krajský úřad každý návrh posoudil samostatně a u každého konstatoval, že nebude posuzován podle vlivů na životní prostředí.

I přes požadavek veřejnosti a České inspekce životního prostředí, aby byl sportovní areál posuzován jako celek, krajský úřad vyjádřil svůj souhlas s „parcelováním“ záměru na jednotlivé části. Zdůvodnil to časovou náročností zákonného posuzování EIA u celkového projektu, především pak v souvislosti s přípravou areálu pro mistrovství světa.

Stavební povolení v rozporu se zákonem

Lesní pozemky jsou chráněny zvláštním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). Pokud má nějaký projekt zasáhnout do těchto pozemků, může stavební úřad (nebo jiný orgán státní správy) vydat stavební povolení jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tento souhlas je nutný i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

Jestliže orgán státní správy lesů vydá souhlas s odnětím lesních pozemků (pozemky budou sloužit k jinému účelu než lesu) nebo s omezením jejich plnění funkce lesa, tj. umožní realizaci navrhovaného projektu, odlesňování nesmí být zahájeno dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.

V případě staveb Lyžařský vlek Pláně-Skalka a Lanová dráha Skalka bylo stavební povolení vydáno bez předchozího souhlasu orgánu státní správy lesů. Takový postup je v rozporu se zákonem, protože teprve z rozhodnutí státní správy lesů je zřejmé, zda lesní pozemky mohou být pro projekt využity. Stavební úřad nerespektoval ochranný účel lesního zákona a vydáním stavebního povolení předjímal rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků byla vydána až dodatečně, v době, kdy už došlo k odlesňování, stržení vegetačního krytu a dalšímu neoprávněnému použití lesní půdy o výměře 12 300 m2.

V přezkumném řízení Krajský úřad Libereckého kraje sice konstatoval, že stavební rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, ale vyslovil domněnku, že stavba by orgány státní správy lesů pravděpodobně blokována nebyla, investor jednal v dobré víře a vzniklá škoda na lese a životním prostředí není významná.

Stavební povolení pro lyžařský vlek Pláně-Skalka bylo navíc vydáno i přesto, že se předložený záměr neshodoval s původním záměrem předloženým do územního řízení. K odlesnění a výstavbě došlo v jiné trase, než která byla předložena k původnímu územnímu rozhodnutí a vlek je podle stavebního povolení o téměř 50 m delší, než územní rozhodnutí předpokládalo.

 

Zpráva o výsledku šetření ve věci rozšíření sportovního areálu na Ještědu

Vyrozumění o ukončení šetření (s analýzou odpovědí dotčených úřadů)

Vytisknout

Zpět na aktuality