AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007

Předkládaná souhrnná zpráva je výroční bilancí první roku druhého funkčního období působení JUDr. Otakara Motejla a současně prvního roku působení jeho nové zástupkyně RNDr. Jitky Seitlové, kterou ochránce pověřil výkonem části své působnosti, a to především v agendách z oblasti životního prostředí, sociálních dávek, státního občanství, práva na informace, ochrany spotřebitele a v některých dalších oblastech. S ohledem na to, že ochránce již v průběhu své opakované kandidatury naznačil, že hodlá v novém funkčním období provést jisté změny v pojetí své práce, je souhrnná zpráva koncipována poněkud odlišným způsobem něž zprávy předchozí. Předně se určitým způsobem mění její struktura, zároveň je snahou předkladatele zprávu oproti předchozím rokům zkrátit, především omezit počet popisovaných individuálních případů. Záměrem ochránce je naopak zdůraznit zobecňující poznatky, které získává v jednotlivých oblastech státní správy, a to včetně reflexe dlouhodobějších tendencí, které je možné v průběhu doby vypozorovat.

Zpráva je rozdělena celkem do sedmi částí.

První část tvoří obecné informace o hospodaření Kanceláře veřejného ochránce práv a údaje o mezinárodních aktivitách ochránce.

Druhá část zprávy je nově věnována zvláštním oprávněním ochránce a jeho vztahům s ústavními orgány (poslaneckou sněmovnou, vládou, Ústavním soudem apod.).

Třetí část tvoří statistické údaje a prezentace praktických poznatků z jednotlivých oblastí státní správy.

Ve čtvrté části předkládá ochránce informaci o výsledcích svých systematických návštěv zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na svobodě.

Pátá část je potom nově zaměřena specificky na otázku diskriminace, a to s ohledem na probíhající legislativní proces ve věci tzv. antidiskriminačního zákona, který má ochránci nově svěřit výkon působnosti ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací.

Šestá část obsahuje zevšeobecnění nejzávažnějších problémů a současně se v ní ochránce pokouší nastínit možnosti jejich řešení. Zároveň v této části ochránce reaguje na to, jakým způsobem se vláda postavila k doporučením, která ochránce předkládal ve své Souhrnné zprávě za rok 2006.

Sedmou část tvoří závěrečné shrnutí.

Souhrnná zpráva za rok 2007

 

Vytisknout

Zpět na aktuality