AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Rodiče mají právo doprovázet své nezletilé děti v průběhu hospitalizace

U dětí mladších 6 let musí nemocnice umožnit pobyt rodičů, nebo zákonných zástupců, a to bez ohledu na pohlaví rodičů. Tato povinnost vyplývá ze zákona o zdravotních službách. Bohužel jsme řešili případ, kdy nemocnice odmítla poskytnout pobyt s dvěma malými dětmi jejich otci. Za přijatelný považovala pouze pobyt matky nebo babičky. Takový postup však odporuje právu na rovné zacházení.

Rodiče se dostavili se svými dvěma malými dětmi (necelé 2 roky a 3,5 let) do nemocnice na plánovanou operaci obou dětí. Byli předem domluveni s nemocnicí, že s dětmi zůstane po operaci jejich otec. Na pediatrickém oddělení, kde měly s otcem zůstat, však nebyl dostatek místa. Byli proto přesunutí na oddělení ORL. Ve volném pokoji byla tou dobou již „ubytována“ matka s dítětem. Nemocnice poukázala na svou povinnost zajišťovat hospitalizaci pacientů odděleně dle pohlaví. Z tohoto důvodu nedovolila otci, aby s dětmi zůstal a nabídla tuto možnost matce, případně babičce. Otci byl nabídnut pobyt na nedaleké ubytovně.

Rodiče se sami zeptali matky, která na pokoji byla, zda by souhlasila s přítomností otce ve stejné místnosti. Dle jejích slov by jí otec nevadil. Sama nemocnice se s ní o této variantě nebavila s tím, že to takto ve své praxi nedělá.

Rodičům doprovázejících děti není poskytována zdravotní péče ani zdravotní služby. Proto jejich pobyt nelze považovat za hospitalizaci a je osobně nelze označit za pacienty. Nemocnice proto nemohou bez dalšího uplatnit pravidlo o povinnosti oddělené hospitalizace žen od mužů v samostatných pokojích. Zákon o zdravotních službách stanoví právo dětí na přítomnost zákonných zástupců a povinnost poskytovatelů lůžkové péče umožnit jejich pobyt spolu s hospitalizovanými nezletilými pacienty.

Samozřejmě také není možné přehlížet aspekt možného zásahu do soukromí a intimity žen a mužů, kteří spolu mají sdílet společný pokoj při doprovodu dětí. Je namístě zjišťovat jejich názory na tuto variantu. Pokud by s tím nesouhlasili, je nutné hledat další možnosti, které však musí pamatovat na skutečnost, že na prvním místě je zájem dětí.

O závěrech šetření jsme informovali stěžovatele i nemocnici. Nemocnici jsme vyzvali, aby do budoucna upravila svá pravidla tak, aby byla v souladu se zákonem o zdravotních službách a s antidiskriminačním zákonem. 

Celá zpráva o zjištění diskriminace:

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4620 

Vytisknout

Zpět na aktuality