AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Případ vyhořelého domu na Přízové stále neuzavřen

Dne 18. dubna 2007 zahájila zástupkyně veřejného ochránce práv z vlastní iniciativy šetření postupu správních orgánů v souvislosti s požárem domu na ulici Přízová 16 v Brně. V této souvislosti dospěla zástupkyně ochránce k závěru, že pomoc osobám, které se ne vlastním zaviněním ocitly v krizové situaci, nebyla koordinovaná. Z obecného a systémového pohledu nebyly dostatečně reflektovány poznatky a zkušenosti z řešení podobných krizových situací v minulosti. Šetření ukázalo pochybení a nečinnosti úřadů především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a v působnosti stavebního úřadu.

Závěrečná zpráva o šetření byla 4. června 2007 zaslána všem dotčeným orgánům s 30-ti denní lhůtou k vyjádření. Zatímco Magistrát města Brna vyjádřil ochotu a vůli spolupracovat s ÚMČ Brno-střed na zajištění bytových náhrad evakuovaným obyvatelům domu na Přízové, Úřad městské části Brno-střed a stavební úřad zaslaly v zákonné lhůtě k zjištěným pochybením odmítavá stanoviska. Zástupkyně veřejného ochránce práv proto podle § 19 zákona č. 349, o veřejném ochránci práv, všem dotčeným orgánům, zašle návrhy opatření k nápravě skutečností a pochybení, která šetření zjistila. Pokud ani poté do 30 dnů neobdrží informaci o tom, jaké kroky k nápravě jednotlivé úřady provedly, přistoupí zástupkyně ochránce ke zveřejnění veškerých zjištěných skutečností, včetně odpovědných osob, a k vyrozumění nadřízených orgánů příslušných úřadů.

Východiska šetření

Dům na Přízové 16 vyhořel dne 5. dubna 2007 a v prvních hodinách byla veškerá pomoc zajišťována rychle, přesně a koordinovaně. Evakuováno bylo 60 osob, 28 lidí bylo převezeno do brněnských nemocnic, pro ostatní zajistila Policie ČR autobus, který obyvatele domu převezl do společenského centra městské části Brno-střed. Zde měli k dispozici občerstvení a toalety. Ve dnech následujících po požáru se však pomoc kompetenčně roztříštila – o rodiny s dětmi se při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi staralo oddělení péče o rodinu a děti odboru sociální péče MMB, o nezaměstnané odbor sociální a zdravotnictví ÚMČ Brno-střed, výkon sociálně-právní ochrany dětí je pak podřízen místu trvalého bydliště dítěte.

Vzhledem k neobyvatelnosti domu zajistil správce objektu vystěhovaným obyvatelům ubytování v komerční ubytovně na ul. Vídeňská, ovšem pouze na týden, přestože má podle občanského zákoníku pronajímatel povinnost zajistit nájemníkovi náhradní ubytování po dobu, po kterou nájemní vztahy trvají. Po týdnu v ubytovně na ul. Vídeňská se evakuovaní nemohli vrátit do svých původních bytů a sami museli řešit své bytové potřeby.

Chybí systém sociálního bydlení

V širší a obecné rovině šetření ukázalo, že bytová politika obcí dostatečně nepočítá s komplexním řešením bytové situace rodin, které mohou být postiženy požárem nebo jinou katastrofou. Komunitní plánování obcí často nezahrnuje bytovou problematiku sociálně ohrožených skupin a na jejich bytové potřeby je pamatováno pouze prostřednictvím ubytovacích zařízení obvykle komerčního charakteru. Tato situace panuje v drtivé většině českých měst a obcí.

Na absenci efektivního systému pro zajištění bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením již několikrát upozorňoval veřejný ochránce práv Poslaneckou sněmovnu. Ve své souhrnné zprávě o činnosti za rok 2006 doporučil ochránce sněmovně přijetí návrhu zákona o bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením.

Vytisknout

Zpět na aktuality