Zveřejněno Tisková zpráva

OSPOD navrhl odebrání dítěte z péče matky, aniž by pro to existovaly závažné důvody

Na zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou se obrátila matka, které bylo odebráno z péče její dítě. Jeden a půl roční chlapec byl svěřen do péče nejprve svému otci a následně babičce z jeho strany. Při šetření případu jsme shledali několik vážných pochybení, jichž se Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) dopustil.

OSPOD s danou rodinou spolupracoval od rozchodu obou rodičů, jejichž soužití bylo trvale konfliktní. Navzdory pokračujícím hádkám a konfliktům, u nichž asistovala také policie, OSPOD nevyhodnotil situaci malého chlapce jako “ohrožené dítě.” Navzdory tomu souhlasil nejprve s tím, aby bylo dítě svěřeno do péče otce a posléze, aby bylo předběžným opatřením svěřeno do péče babičky ze strany otce. OSPOD se ve svém posudku pro soud opřel o tvrzení několika členů širší rodiny, že matka není v dobrém psychickém stavu. Naše šetření však ukázalo, že pro takové tvrzení neměl adekvátní oporu, s matkou dostatečně nepracoval a nevyužil všechny možnosti, které měl k dispozici.

“OSPOD měl v dané situaci vzít v potaz zejména věk dítěte a jeho vazbu na matku. Měl také zohlednit, že s rodinou pracoval velmi omezeně a nemohl relevantně posoudit, který z rodičů je pro výchovu kompetentnější. Z toho důvodu měl soudu sdělit zjištěné skutečnosti a případně navrhovat takovou předběžnou úpravu, která by oběma rodičům umožnila podílet se na péči přibližně stejnou měrou. Zjištěné skutečnosti ohledně chování matky, nebyly dostatečně závažné, aby vedly k tak výraznému zásahu do její péče o syna, na kterou byl do té doby zvyklý. OSPOD měl v první řadě vycházet z toho, že předním zájmem a právem dítěte je právo na rodičovskou výchovu. Odnětí dítěte z péče rodiče proti jeho vůli je třeba považovat za nejkrajnější opatření,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana.

“OSPOD nemůže zastávat názor, že dítě není ohrožené a zároveň navrhovat jeho svěření mimo péči rodiče, který má o péči zájem, péči zvládá a k péči má i vhodné materiální podmínky, což byl případ matky tohoto chlapce. Ohroženým dítětem, tedy dítětem vyžadujícím zvýšenou pozornost, je dítě, jehož příznivý vývoj je ohrožen. Dítě, které musí žít a fungovat uprostřed vyhrocených rodičovských vztahů, je vždy potencionálně ohroženo. Dítě je ohroženo i v případě, že rodič není schopen rozchod psychicky zpracovat a snaží se dítě vtáhnout do konfliktu s bývalým partnerem nebo ho v tomto konfliktu využívá jako nástroj. V daném případě tedy měl OSPOD chlapce vyhodnotit jako ohrožené dítě a na základě tohoto vyhodnocení zpracovat individuální plán ochrany dítěte již v době, kdy se dověděl o vysoce konfliktním vztahu mezi rodiči, kterému bylo dítě vystavováno,” uzavírá Monika Šimůnková.

Na základě našeho šetření OSPOD uznal svá pochybení, vyhodnotil chlapce jako ohrožené dítě a vypracoval individuální plán jeho ochrany. Do konečného rozhodnutí soudu měli rodiče zajištěný rovnocenný kontakt s dítětem a dobrovolně navštěvovali společnou terapii. Šetření jsme mohli ukončit.

Vytisknout

Zpět na aktuality