AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman u příležitosti Dušiček vysvětluje, zda je nájem hrobu „na věčné časy“ opravdu napořád

Lidé se na ombudsmana opakovaně obracejí také v souvislosti s pohřebnictvím. Ombudsman se zabýval třeba případem ženy, po které chtěl úřad úhradu za hrob, přestože byl v minulosti sjednán „na věčné časy“.

Na ombudsmana se obrátila žena, která nesouhlasila s úhradou za hrobové místo, když bylo v minulosti sjednáno „na věčné časy“. Argumentovala, že její tatínek nájem nikdy neplatil. Městský úřad po ní požadoval původní nájemní smlouvu, která by dokládala uzavření „na věčné časy“. Doložení karty hrobu, kde byla poznámka o nájmu „na věčné časy“, nepovažovala úřednice za dostatečný důkaz.

V současné době je právní úprava hřbitovního a pohřebního práva obsažena v zákoně o pohřebnictví. Tento zákon bohužel zcela pomíjí tu skutečnost, že se na řadě pohřebišť nacházejí hrobová místa, která byla v minulosti pronajata (zakoupena) tzv. na věčné časy, případně na dobu trvání hřbitova. V minulosti se touto problematikou zabýval už ombudsman Otakar Motejl, který upozorňoval na problematičnost právního stavu. Pokud jde o staré smlouvy, uzavřené před účinností zákona o pohřebnictví, zůstávají nadále v platnosti. Případné nedostatky těchto smluv lze řešit po dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem formou dodatku ke smlouvě, popř. novou smlouvou.

Z hlediska doby trvání nájmu by tedy měla původní smlouva zůstat neměnná. Pronajímatel hrobového místa (správce pohřebiště) by měl tento právní stav respektovat, a pokud by bylo třeba k dodatku či nové smlouvě přistoupit, měla by být původní ustanovení o délce pronájmu na věčné časy či na dobu trvání hřbitova zachována, neboť nejsou v rozporu s platným zákonem o pohřebnictví,“ vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček.

Obvykle bývá údaj o tom, že hrobové místo bylo zakoupeno „na věčné časy“, nebo „na dobu trvání hřbitova“ uveden ve hřbitovní knize (matrice). U hrobů pronajatých na dobu trvání hřbitova není důvod platit nájemné za hrobové místo, ale pouze za služby s nájmem spojené, pokud je správce pohřebiště poskytuje (tyto služby zpravidla zahrnují zajištění vody, kanalizace, osvětlení, údržby cest a hřbitovní zeleně apod.).

Ombudsman stěžovatelce poradil, aby se prostřednictvím správce hřbitova pokusila dohledat další údaje o nájmu hrobového místa, například v městském či okresním archivu nebo ve hřbitovní či farní knize (matrice), pokud se dochovala. Mohla by pak upřesnit informace o zaplacení nájmu „na věčné časy“. V případě jakýchkoliv výhrad či pochybností o správnosti postupu správce pohřebiště je možné se obrátit na radu obce, které je dle zákona o obcích svěřeno uzavírání smluv o nájmu hrobových míst.

Vytisknout

Zpět na aktuality