AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Odběr vody ze studny a vypouštění odpadních vod

V posledních několika měsících se zvýšil počet podnětů týkajících se nových podmínek odběru vody ze studen a vypouštění odpadních vod. Ve zhruba dvaceti podnětech se občané nejčastěji ptali na nutnost povolení k odběru vody nebo k vypouštění odpadních vod a také nutnosti stavebního povolení na studny, žumpy, septiky a jiná podobná zařízení. Kancelář veřejného ochránce práv proto zpracovala informační leták týkající se této problematiky. Letáky jsou k dispozici na internetových stránkách v sekci Jak vám může pomoci/Poradna – nejčastější otázky a v tištěné podobě přímo v Kanceláři veřejného ochránce práv v místě, kde lez podávat podněty. Zde je možné získat i další informace k této problematice, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR.

Odběr vody ze studny

  • Čerpání vody ze studny je možné pouze na základě tzv. povolení k odběru podzemních vod. To platí už od roku 1995. Toto povolení nemusí mít pouze majitelé tzv. historické studny (vybudované před 1. 1. 1955)
  • Povolení k odběru vody se vydává vždy na dobu určitou. U současných povolení ukončila novela vodního zákona jejich platnost ke dni 1. 1. 2008. Výjimkou jsou povolení pro odběr vody pouze pro potřeby domácnosti (bez ohledu na to, kdy byla vydána) a povolení k odběru vody, která nabyla účinnosti po 1. lednu 2002.

Domácnosti musí požádat o vydání povolení pouze tehdy, pokud čerpají vodu ze studny postavené po 1. lednu 1955 a nemají platné povolení.

Ostatní – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby-podnikatelé – musí žádat o vydání povolení k odběru vody nebo jeho prodloužení (pokud jim nebylo vydáno povolení po 1. lednu 2002).

Vypouštění odpadních vod – septiky, žumpy

  • Povinnost povolení k vypouštění odpadních vod – jak do povrchových, tak do podzemních vod – platí od 1. ledna 1955.
  • Povolení není potřeba v případě napojení stavby na kanalizaci.
  • Povolení není zapotřebí pro žumpu, neboť žumpa nemá odtok. Je ale nutné ji prokazatelně vyvážet.
  • O prodloužení povolení platných k 1. 1. 2008 je nutné požádat do 1. 7. 2007.
  • Podkladem k pro vydání povolení je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – za tu se považuje zejména hydrogeolog. Na nutnost posudku je nejlepší zeptat se příslušného vodoprávního úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností).
  • K žádosti o povolení vypouštění odpadních vod by měla být přiložena kopie povolení stavby septiku či domovní čistírny a kolaudační rozhodnutí..

Jaký je rozdíl mezi septikem a žumpou

Septik je zařízení slouží k předčištění odpadních vod, z něhož jsou odpadní vody vypouštěny. Obvykle jde o různé filtry nebo přepady.

Žumpa (bezodtoková jímka) slouží pouze ke shromažďování odpadních vod. Neslouží k čištění a odpadní vody odtud nelze přímo vypouštět. Žumpa musí být vždy vyvážena do čistírny odpadních vod.

V Brně dne 10. května 2007

JUDr. Otakar M o t e j l

veřejný ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality