AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Nevymahatelné podmínky

Jedním z pochybení, na které ochránce při šetření rozhodování stavebních úřadů naráží, je začleňování takových podmínek, které jsou mimo rámec působnosti stavebního úřadu. Obvykle se jedná o podmínky z oblasti občanského práva a stavební úřady si tímto postupem snaží často usnadnit průběh řízení.

Typickou situací je žádost o stavební povolení, proti kterému neúnavně brojí soused stavebníka. Nejčastěji jde o námitky, které nepředstavují důvod stavbu nepovolit a které by šlo ve stavebním řízení adekvátně vyřešit (např. námitky zastínění pozemku apod.). Stavební úřad považuje za pravděpodobné, že se soused proti vydanému stavebnímu povolení odvolá, proto raději přistoupí na jeho požadavky a zcela mimo rámec své působnosti začlení do svého rozhodnutí podmínky, kterými je stavebníkovi ukládána určitá povinnost. Ke stanovení této podmínky není přitom žádný právní důvod a jde pouze o zohlednění požadavků souseda (např. uzavřít se sousedem určitou smlouvu, vypořádat určité soukromoprávní vztahy, vysázet na pozemku zeleň v určité výši a vzdálenosti od sousedova pozemku apod.).

Pro stavební úřad se tím obtížná situace „vyřeší“, ovšem jen dočasně. Důsledky tohoto rozhodování však v budoucnu naopak vedou k dalším vážným problémům. Stavebnímu úřadu nepřísluší vkládat do svého rozhodnutí takové podmínky, takže jsou jednak nezákonné, ale především aktéři řízení posléze zjistí, že jsou tyto podmínky nevymahatelné. Navíc tuto skutečnost obvykle zjistí až v době, kdy nelze toto rozhodnutí stavebního úřadu přezkoumat jako celek cestou mimořádných opravných prostředků správního řádu. Jediným možným řešením, použitelným ovšem pouze u rozhodnutí vydaných po 1. lednu 2006 (od účinnosti nového správního řádu), je vyslovení nicotnosti problematické části rozhodnutí stavebního úřadu. V případě, že bylo rozhodnutí stavebního úřadu vydáno před 1. lednem 2006, nezbývá aktérům, než řešit záležitost v rovině občanskoprávní, tj. pokusit se po sousedovi-stavebníkovi vymáhat konkrétní podmínku v občanskoprávním sporu.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality