AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Kopii projektové dokumentace stavby lze poskytnout i bez souhlasu vlastníka

Podle zástupkyně ombudsmanky by se měl sjednotit postup stavebních úřadů při poskytování kopií projektové dokumentace staveb. Z výzkumu provedeného mezi krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy totiž vyplynulo, že praxe v krajích se liší. Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo nápravu. Ochráncem dlouhodobě zastávaný názor, že kopii dokumentace lze poskytnout, i když s tím vlastník stavby či projektant nesouhlasí, totiž nedávno potvrdil i Nejvyšší správní soud.

„Z projektové dokumentace lze zjistit nejen to, jak bude stavba vypadat, ale zároveň je možné odhadnout její účinky na okolí. Proto mají osoby stavbou dotčené právo se s dokumentací seznámit. Stavební úřady k žádostem o kopie dokumentace přistupují různě, většinou jim však bez souhlasu projektanta nebo vlastníka stavby nevyhoví. Je třeba praxi změnit a sjednotit ve prospěch ochrany dotčených osob a jejich práva na spravedlivý proces,“ konstatuje zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková. Stavební úřad podle ní může poskytnout kopii projektové dokumentace stavby, i když s tím projektant či vlastník stavby nesouhlasí, pokud tím nepřiměřeně nezasáhne do jejich práv. Tento názor nedávno potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Podle zjištění zástupkyně ombudsmanky z výzkumu provedeného mezi krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy nepřistupují úřady k žádostem o kopie jednotně. Ve většině případů zvažují další skutečnosti (např. typ a polohu stavby, jakým způsobem může stavba zasáhnout do práv účastníka řízení apod.), a teprve pak rozhodnou, jestli kopii dokumentace poskytnou nebo ne, případně které části dokumentace. Řada úřadů však bez souhlasu vlastníka stavby nebo projektanta neposkytuje účastníkům řízení kopie žádné části dokumentace stavby. Jen zcela menšinovou praxí úřadů je poskytnutí kopií všech částí dokumentace bez souhlasu projektanta či vlastníka stavby.

Trváním na tomto souhlasu dochází podle zástupkyně ombudsmanky Moniky Šimůnkové k absurdní situaci: „Účastník řízení se může s dokumentací stavby seznámit při nahlížení do spisu. Může si detaily obkreslit, pořídit si výpisky, může si dokumentaci sám vyfotit, jinými slovy si kopii dokumentace může sám pořídit. Případný nesouhlas projektanta či vlastníka tak ve skutečnosti brání pouze tomu, aby mu kopii pořídil stavební úřad, což nedává smysl. Souhlas vlastníka nebo projektanta by měl být vyžadován jen v případě, že by vydání kopie mohlo vést k zásahu do jejich ústavně zaručených práv, například do práva na soukromí, do autorského práva, nebo by ohrozilo bezpečnost, pokud by šlo třeba o plány vnitřního uspořádání banky apod.“ Úřady podle ní nemohou automaticky odmítat žádosti o kopie projektové dokumentace, jestliže účastník řízení nedoloží souhlas projektanta nebo vlastníka stavby.

Stejný názor zaujal v loňském roce i Nejvyšší správní soud. Ministerstvo pro místní rozvoj následně informovalo ombudsmanku, že sice nevydá metodický pokyn, ale seznámilo s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu krajské úřady, které by stejným způsobem měly informovat jednotlivé stavební úřady. Celá soustava stavebních úřadů tak bude instruována k jednotnému postupu.

„Stavební úřady by si měly tento přístup k žádostem osvojit a kopie stavebních projektů účastníkům řízení poskytovat v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Je to v zájmu ochrany dotčených osob a jejich práva na spravedlivý proces,“ uzavírá zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková.

Stavební zákon od roku 2007 obsahuje ustanovení, podle něhož stavební úřad poskytne kopii dokumentace stavby jen v případě, když žadatel předloží souhlas projektanta či vlastníka stavby. Ombudsman už od samého počátku toto ustanovení kritizoval jako nadbytečné a omezující a upozorňoval, že důvodem pro neposkytnutí kopií stavebním úřadem není ochrana projektu jako autorského díla nebo investice, neboť právní řád má dostatečné záruky proti zneužití takto získané dokumentace.

Vytisknout

Zpět na aktuality