Zveřejněno Tisková zpráva

Kauza Vsetín – vyhodnocení uložených opatření k nápravě

Půl roku po vydání závěrečného stanoviska ve věci vystěhování romských obyvatel ve Vsetíně vyhodnotil veřejný ochránce práv, jakým způsobem byla realizována uložená opatření k nápravě.

Zlepšení sociální práce

Doporučená opatření v oblasti sociální město Vsetín přijalo a realizovalo prakticky ve všech ohledech. V první řadě vytipovalo rodiny, které mají problémy s včasnou úhradou nájemného a služeb spojených s bydlením. Díky využívání institutu zvláštního příjemce sociálních dávek, vedení individuálních plánů k odstranění zadlužení a poučování žadatelů se městu daří nedopustit vysoké zadlužení rodin a s tím spojené problémy. Město také zvýšilo počet pracovníků zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí a této problematice věnuje velkou pozornost. Byla doplněna spisová dokumentace rodin a spisy byly případně předány orgánům v místech faktického bydliště dětí.

Ke zlepšení došlo i v oblasti sociální práce. Do materiálů pracovní skupiny, která se podílí na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb pro etnické skupiny města byla začleněna „Koncepce práce terénních sociálních pracovníků“ a sociální práce v lokalitě Poschla se ubírá správným směrem. Podle veřejného ochránce práv ukázalo město Vsetín vůli udělat z této lokality skutečnou součást Vsetína.

Město Vsetín rovněž přijalo doporučení ochránce, aby napříště dbalo na respektování základních práv občanů města. Místní samospráva nebude omezovat vůli a svobodu volby místa pobytu svých občanů a umožní jim aktivně se podílet na řešení své bytové situace.

Se závěry veřejného ochránce práv vyjádřilo souhlas i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a ministr ochránce informoval, že Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity chystá společně s MPSV pilotní projekt Agentura na odstraňování sociálního vyloučení a jeho prevence v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Pochybení v oblasti stavebního řádu odstraněny nebyly

Ke shodě mezi veřejným ochráncem práv a městem Vsetín naopak nedošlo v oblasti stavebního řádu a ochrany veřejného zdraví. Kritické hodnocení nečinnosti stavebního úřadu ve vztahu k řadu let se zhoršujícímu stavebně-technickému stavu pavlačového domu na Smetanově ul. město odmítlo s poukázáním na nedostatečné materiální a personální podmínky. Město údajně z tohoto důvodu nemůže zvyšovat počet kontrolních prohlídek staveb. Tento argument však ochránce nemůže akceptovat – vzhledem k situování pavlačového domu uvnitř města by k odhalení špatného stavu nebylo nutné zvyšovat materiální či personální zajištění stavebního úřadu. Vyjádření města Vsetín jen potvrdilo domněnku veřejného ochránce práv, že za nedůsledným využíváním nástrojů stavebního řádu je spíš obava z nesení nákladů náhradního výkonu rozhodnutí, pokud nebude vlastník stavby plnit nařízení stavebního úřadu dobrovolně (např. nařízení údržby domu, vyklizení či odstranění domu aj.).

V souvislosti s obytným souborem Poschla nenaplnil podle ochránce stavební úřad svou úlohu danou stavebním zákonem – nepřevzal odpovědnost za to, že povolovaná stavba bude realizována tak, jak je navržena, že vyhoví obecným technickým požadavkům na výstavbu (OTP), přičemž podstatným kritériem je účel, k němuž má stavba sloužit. Pokud má být u stavby použito neobvyklé konstrukční řešení nebo neobvyklý způsob stavění a nelze předem spolehlivě určit negativní účinky provozu na zdraví lidu nebo životní prostředí, má být k žádosti o stavební povolení přiložen i posudek specializovaného pracoviště, vysoké školy nebo znalce. Obytný soubor Poschla byl vybudován z obytných a sanitárních kontejnerů, které dosud nebyly využívány k trvalému bydlení, ale vždy pouze jako dočasné ubytování či dočasné kanceláře. Lze je proto považovat za neobvyklé konstrukční řešení v případě použití na budovu k trvalému bydlení. Pokud by takový způsob výstavby měl být do budoucna používán k zajištění bydlení pro sociálně slabé občany, musí být důsledně doloženo, že toto konstrukční řešení vyhovuje požadavkům na trvalé bydlení.

Na základě podnětu ochránce zahájil Krajský úřad Zlínského kraje přezkumné řízení ve věci zákonnosti stavebního a kolaudačního rozhodnutí. Úřad sice dospěl k závěru, že rozhodnutí byla vydána v rozporu s právními předpisy, ale přezkumné řízení zastavil poté, co byly dodatečně předloženy chybějící doklady, a konstatoval, že zmíněná neoprávněná rozhodnutí vyla vydána v dobré víře.

Tento postup dodatečného předložení dokladů k již zkolaudované a obydlené stavbě nepokládá veřejný ochránce práv za příkladný a hodný opakování. Ostatním účastníkům stavebního a kolaudačního řízení tak bylo odepřeno právo vyjádřit se k podkladům a uplatnit námitky. Zejména odkaz na dobrou víru pak není na místě v situaci, kdy od počátku byly vyslovovány pochybnosti o zvoleném konstrukčním řešení stavby a splnění obecně technických požadavků odmítalo město Vsetín jako nedůvodné.

Kritická situace rodiny vystěhované ze Vsetína

Ochránce i nadále sleduje situaci rodin vystěhovaných ze Vsetína. Za zvlášť závažnou považuje situaci rodiny žijící nyní v obci Čechy pod Kosířem. Dům je v závadném stavu ohrožujícím život a zdraví osob a stavební úřad Městského úřadu Kostelec na Hané nařídil její odstranění. Obec Čechy pod Kosířem požádala ochránce o pomoc při řešení situace. Je-li totiž o odstranění stavby pravomocně rozhodnuto, je příslušná obec povinna zajistit náhradní ubytování. Členové postižené rodiny v Čechách pod Kosířem jsou i nadále občany města Vsetín. Rodina i nadále splácí půjčku na dům, která byla vyplacena původnímu vlastníkovi, přičemž k převodu vlastnického práva nedošlo. Rodina vede s vlastníkem soukromoprávní spor.

Vzhledem ke všem těmto okolnostem, skutečnosti, že rodina nemá žádný dluh vůči městu Vsetín, obec Čechy pod Kosířem vydala dobrozdání o dobrém vzájemném soužití rodiny s ostatními obyvateli, zařadila Rada města Vsetín rodinu do seznamu žadatelů o byt k datu 1. 1. 2008. Situace rodiny však vzápětí dramaticky eskalovala poté, co vlastník domu v Čechách pod Kosířem odpojil na přelomu října a listopadu dům od elektrické energie a vyzval rodinu, aby dům bez dalšího opustila. Veřejný ochránce práv doporučil, aby se město Vsetín podílelo na zajištění náhradního bydlení pro tuto rodinu ve vzájemné součinnosti s obcí Čechy pod Kosířem. Za tímto účelem nabídl možnost třístranného setkání, na němž by se společnými silami podařilo najít řešení.

 

Celý text Vyhodnocení uložených opatření k nápravě najdete zde.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality