AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

K provozu střelnice nestačí povolení stavebního úřadu

Provozovatel nemůže rozšiřovat provoz sportovní střelnice např. o střelbu z jiných typů zbraní, i kdyby k tomu měl souhlas Policie ČR. Střelnici je možné užívat jen tak, jak je uvedeno např. v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu vydaném stavebním úřadem. Přesto přibývá stížností lidí na nelegální provoz střelnic.

V poslední době zaznamenal zástupce ombudsmanky více případů stížností na provoz, budování nebo rozšiřování sportovních střelnic. „Lidé si stěžují na obtěžující hluk ze střelnice, protože střelnice jsou často umístěny v blízkosti lokalit určených k bydlení, ale poukazují také na zvýšenou dopravní frekvenci a s ní spojenou prašnost. Nezřídka namítají, že střelnice je provozována bez  povolení k užívání nebo v rozporu s ním,“ popisuje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Přitom právě v rozhodnutí o povolení užívání stavební úřad stanoví, že objekt nebo území lze užívat jako střelnici a současně specifikuje, za jakých podmínek, například z jakých zbraní a v jakém rozsahu se zde může střílet.

„Střelnice není běžnou stavbou, její povolení a provoz vyžadují souhlas více orgánů. Stavební úřad povoluje provedení terénních úprav, kterými vznikne střeliště a současně povoluje vybudování nezbytných doprovodných staveb. Vlastník však musí ještě předtím doložit stavebnímu úřadu speciální souhlasy a stanoviska. Vyjádřit se musí především hygienická stanice, jejíž stanovisko zohledňuje ochranu před hlukem a vibracemi,“ vysvětluje zástupce ombudsmanky a dodává, že hygienická stanice může souhlas podmínit např. stanovením maximálního počtu výstřelů specifikovaného střeliva a ráže za určitý časový interval apod. Vlastní provoz střelnice je pak podmíněn schválením provozního řádu střelnice včetně používaných střelných zbraní Policií ČR.

Stížnosti na střelnice se nejčastěji týkají sportovišť, která vznikla a byla zkolaudována v minulosti (obvykle v 70. a 80. letech) a provozovatel obnovil a rozšířil jejích provoz v rozporu s původním kolaudačním rozhodnutím. Příkladem může být střelnice v Hranicích na Moravě, která byla zkolaudována v roce 1978 pouze pro střelbu ze vzduchovek a malorážek. Od 80. let ale policie povolovala provozovateli rozšiřování škály zbraní na brokové a velkorážné zbraně. Ani tato povolení ho však nezbavila povinnosti využívat střelnici v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Stavební úřad po řadě upozornění nakonec vyzval vlastníka k užívání střelnice v souladu s kolaudačním rozhodnutím, tedy jen pro střelbu z malorážek a vzduchovek, a nakonec mu to i pod hrozbou sankce nařídil.

Jak se mohou lidé bránit proti obtěžování provozem střelnice

Nejvhodnější a nejúčinnější je samozřejmě se bránit ještě dřív, než bude střelnice vybudována. Významnou roli hrají obce při schvalování územního plánu. Samosprávy by měly být při rozhodování o uspořádání svého území předvídavé a např. neumísťovat vedle sebe lokality k bydlení a sportoviště náročné na dopravní obslužnost a protihluková opatření. Už v době, kdy se územní plán projednává, by měli vlastníci případně dotčených nemovitostí aktivně uplatnit své námitky a připomínky.

U již existujících střelnic platí, že podle zákona o zbraních a střelivu by měla policie vydat povolení k provozu pouze střelnici, která je legální, tedy je řádně zkolaudována. Přesto není výjimkou, že si lidé stěžují na sportovní střelnice provozované bez povolení stavebního úřadu. V takovém případě je třeba se obrátit na stavební úřad, který musí zahájit řízení o odstranění nepovolených staveb a terénních úprav. Stavební úřad rovněž zakáže užívání nepovolené stavby. Policie by zase měla odejmout povolení provozu střelnice.

V případě obtěžování nadměrným hlukem ze střelnice je třeba se obrátit na příslušnou hygienickou stanici, která může provést měření hluku a nařídit vlastníkovi provést protihluková opatření nebo upravit provoz tak, aby byly splněny hlukové limity.

 

Zástupce ombudsmanky se aktuálně zabývá například stížnostmi týkajícími se střelnic v Otročiněvsi ve Středočeském kraji nebo v Hradčanech-Kobeřicích v Olomouckém kraji.

Vytisknout

Zpět na aktuality