AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Dodržování pracovních podmínek polských dělníků

Na základě upozornění Komisaře pro lidská práva Polské republiky provedl veřejný ochránce práv šetření ve věci dodržování pracovních podmínek a s tím souvisejících hygienických podmínek ubytování polských pracovníků zaměstnávaných agenturou Zetka Auto, s. r. o., ve společnosti Škoda Auto, a. s.

Vzhledem k působnosti vymezené zákonem se ochránce zaměřil i na prověření postupu oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, který na začátku roku 2007 prováděl kontrolní šetření v agentuře Zetka Auto na základě individuálních stížností několika polských občanů.

Postup oblastního inspektorátu práce při kontrole dodržování Zákoníku práce zhodnotil ochránce jako chybný. Přestože inspektorát zjistil, že hodinová mzda, kterou stanovila agentura Zetka Auto svým zaměstnancům, je nižší, než nejnižší tarifní mzda garantovaná zaměstnancům podniku Škoda Auto, a.s., v kolektivní smlouvě, dál se nezabýval jištěním, jaká je skutečná výše mzdy vyplácené polským dělníkům. Nezjišťoval, zda je ze mzdy srážena částka na ubytování či nikoli, a zejména nesrovnal tuto skutečně vyplacenou mzdu s výší mzdy garantované kolektivní smlouvou.

Z kontrolního protokolu oblastního inspektorátu práce vyplývá, že agentura Zetka Auto opakovaně vyplácela a stále vyplácí svým zaměstnancům pracujícím ve Škodovce hodinovou mzdu i další příplatky nižší, než je jim v souladu se zákonem a s ustanovením kolektivní smlouvy povinna vyplácet (Např. noční příplatek, který má být podle kolektivní smlouvy 20 Kč, byl vyplácen pouze ve výši 6 Kč. Celkový hrubý měsíční příjem byl přibližně o 15 - 20 % nižší.). K datu šetření inspekcí práce navíc dlužila deseti z 18 kontrolovaných zaměstnanců doplacení cestovních náhrad za vykonané služební cesty. Vzhledem k tomu, že agentura zaměstnává a v minulosti zaměstnávala několik tisíc zaměstnanců, lze takové jednání bez nadsázky označit jako masové a opakované porušování zákona.

I přes zjištěný opakovaný a závažný správní delikt na úseku odměňování, za nějž může být uložena sankce až do výše 2 000 000 Kč, inspektorát práce agentuře Zetka Auto sankci neuložil. Nezahájení správního řízení zdůvodnil konstatováním, že agentura při kontrole spolupracovala a splnila nápravná opatření. Inspektorát to akceptoval jako dostatečné i přesto, že zaměstnancům byla i nadále určena mzda ve shodné výši, jako předtím.

Veřejný ochránce práv takový postup státního kontrolního orgánu zhodnotil jako nedůsledný a způsobilý vzbudit obavu z nerovného přístupu vůči jednotlivým zaměstnavatelským subjektům. Požádal Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj o nové prošetření mzdových podmínek v agentuře Zetka Auto a v případě zjištěných závad o okamžité a důsledné využití všech zákonných prostředků k zajištění respektování zákona.

Následná kontrola dodržování pracovněprávních a mzdových předpisů v agentuře Zetka Auto již zcela nesporně prokázala závažné a masové nedodržování Zákoníku práce (§ 309 odst. 5)1. Oblastní inspektorát proto zahájil správní řízení ve věci uložení pokuty za spáchaný správní delikt na úseku odměňování zaměstnanců a agentuře uložil povinnost uvést systém odměňování do souladu se zákonem.

Ochránce i nadále situaci sleduje a po ukončení správního řízení zváží další kroky.

 

1 Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

Vytisknout

Zpět na aktuality