Veřejný ochránce práv - Zpráva z azylových 2006
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení pro cizince

Zpráva z návštěv zařízení pro zajištění cizinců

 Zpráva z návštěv (378.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Během dubna, května a června 2006 byly skupinou zaměstnanců Kanceláře provedeny systematické návštěvy ve čtyřech zařízeních pro zajištění cizinců (dále jen ZZC). Podle citovaného zákona ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku faktické situace. Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. b) se jedná i o zařízení pro zajištění cizinců, kteří jsou „omezeni na svobodě“ v důsledku vydání rozhodnutí o zajištění na základě ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Zařízení pro zajištění cizinců byla v minulosti podrobena kritice ze strany Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě Evropy (CPT), Výboru proti mučení při OSN (CAT) i veřejného ochránce práv, který se podmínkami v těchto zařízeních zabýval z vlastní iniciativy v roce 2002. Neuspokojivá situace v těchto zařízeních byla konstatována i ve Zprávách o stavu lidských práv každoročně vydávaných zmocněncem vlády ČR pro lidská práva. Negativní reference zaznívaly i od nevládních organizací.

Systematické návštěvy se uskutečnily ve čtyřech zařízeních pro zajištění cizinců. Návštěvy byly jednodenní a proběhly ve dnech 24. dubna 2006, 10. května 2006, 16. května 2006 a 20. června 2006. Návštěv se za Kancelář účastnili 3 - 4 zaměstnanci. Za zařízení ve většině případů jednal vedoucí, popř. jeho zástupce. Ze strany jednotlivých zařízení byla pracovníkům Kanceláře poskytnuta veškerá součinnost.

Přesto je zde na místě zdůraznit nové oprávnění ochránce týkající se jeho práva nahlížet do zdravotnické dokumentace. Ve smyslu ustanovení § 67b odstavce 10 písm. n) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, patří mezi taxativně vyjmenované subjekty oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta i veřejný ochránce práv, a to v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona tak, aby byla zajištěna ochrana citlivých údajů třetích osob. Zaměstnancům Kanceláře, kteří se prokáží pověřením ochránce, že jsou oprávněni provádět šetření ve smyslu citovaného zákona, musí být umožněno nahlížet do zdravotnické dokumentace, a to i bez souhlasu pacienta. Opačný postup by mohl být posouzen jako neposkytnutí součinnosti podle ustanovení § 15 zákona o VOP s možnými sankcemi uvedenými v zákoně o VOP, což může být kromě vyrozumění nadřízeného orgánu rovněž informování veřejnosti včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem zařízení.

I přesto, že SUZ v době provádění návštěv procházela změnami jak ve vztahu k převzetí kompetencí od PČR souvisejících s výše zmiňovanou novelou zákona, tak i změnami personálními, nelze nepoukázat na liknavost některých pracovníků SUZ a Policejního prezidia PČR (dále jen PP PČR) při poskytování součinnosti ve smyslu zákona o VOP, a to zejména v souvislosti s poskytnutím vnitřních předpisů, ať již na úseku SUZ či na úseku PP PČR. Vnitřní předpisy SUZ byly nakonec pracovníkům Kanceláře poskytnuty jedním ze zařízení, přičemž v ostatních zařízeních byly průběžně doplňovány.

Průběh návštěv byl ve všech zařízeních totožný. Během dopoledních hodin byla provedena prohlídka zařízení a rozhovory s vybranými pracovníky, které pokračovaly i v odpoledních hodinách. Odpoledne pověření zaměstnanci dále studovali spisovou dokumentaci a hovořili s cizinci. Vyhodnocení, které se promítlo do závěrečných zpráv, probíhalo na základě informací získaných z dokumentace zařízení, z prohlídky zařízení, z rozhovorů s vedoucím a s pracovníky zařízení, z rozhovorů se zajištěnými cizinci a dále z osobních spisů, sociálních spisů a ze spisů vedených PČR.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv