Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2009 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – září 2009

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – září 2009

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce570601
Zdravotnictví a péče o zdraví291401310
Sociální zabezpečení76621240010
Stavby a regionální rozvoj332841833
Daně, poplatky a cla991701
Ochrana životního prostředí841201
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny12121731
Armáda, policie a vězeňství192881550
Věci cizinců1191611
Vnitřní správa631200
Státní správa soudnictví222742003
Doprava a spoje221501113

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

14140824

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

871501

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

320200
Ostatní nezařazené obory201201200
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti297253341741629
Konkurz a konkurzní řízení531200
Civilněprávní věci202198119700
Trestněprávní věci454604600
Ostatní obory mimo působnost312712600

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

242702700
Celkem mimo působnost307301329800
Celkem604554374721629

 

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V září 2009 bylo přijato celkem 604 podnětů (sl.1*), z toho:

297 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

307 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 554 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 37 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 472 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 16 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 29 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – září 2009:

Celkem 79 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 451 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 113 s dotazem na působnost,
  • 142 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 196 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 58 173 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv