Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2009 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – srpen 2009

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – srpen 2009

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce192612005
Zdravotnictví a péče o zdraví161501203
Sociální zabezpečení94711342610
Stavby a regionální rozvoj3046826111
Daně, poplatky a cla10102701
Ochrana životního prostředí481412
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny11101432
Armáda, policie a vězeňství283041970
Věci cizinců8102710
Vnitřní správa220200
Státní správa soudnictví291721401
Doprava a spoje141621022

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

10144703

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

1081601

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

010100
Ostatní nezařazené obory581601
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti290292421872142
Konkurz a konkurzní řízení020200
Civilněprávní věci149123012300
Trestněprávní věci342662000
Ostatní obory mimo působnost222302300

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

331701700
Celkem mimo působnost238191618500
Celkem528483483722142

 

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V srpnu 2009 bylo přijato celkem 528 podnětů (sl.1*), z toho:

290 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

238 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 483 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 48 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 372 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 21 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 42 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – srpen 2009:

Celkem 70 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 443 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 156 s dotazem na působnost,
  • 107 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 180 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 46 474 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv