Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2009 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – květen 2009

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – květen 2009

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce152221622
Zdravotnictví a péče o zdraví153813115
Sociální zabezpečení661182668519
Stavby a regionální rozvoj3252328318
Daně, poplatky a cla171431100
Ochrana životního prostředí71501032
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny10142660
Armáda, policie a vězeňství303991947
Věci cizinců14113800
Vnitřní správa41201200
Státní správa soudnictví282612500
Doprava a spoje10184914

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

182111523

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

13136700

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

331101
Ostatní nezařazené obory132702412
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti295443622902863
Konkurz a konkurzní řízení240400
Civilněprávní věci172212520700
Trestněprávní věci314053500
Ostatní obory mimo působnost274043600

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

213713600
Celkem mimo působnost2533331531800
Celkem548776776082863

 

125Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V květnu 2009 bylo přijato celkem 548 podnětů (sl.1*), z toho:

295 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

253 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 776 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 77 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 608 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 28 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 63 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – květen 2009:

Celkem 66 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 379 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 112 s dotazem na působnost,
  • 115 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 152 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 61 303 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv