Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2008 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – leden 2008

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – leden 2008

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce181201011
Zdravotnictví a péče o zdraví312602402
Sociální zabezpečení85671638310
Stavby a regionální rozvoj393362016
Daně, poplatky a cla181821114
Ochrana životního prostředí1520200
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny17162941
0rmáda, policie a vězeňství332721852
Věci cizinců5131606
Vnitřní správa872401
Státní správa soudnictví172631625
Doprava a spoje131321001

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

11111703

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

660222

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

010001
Ostatní nezařazené obory211831500
Správa státního zastupitelství110100
Celkem v působnosti338297401931945
Konkurz a konkurzní řízení972500
Civilněprávní věci162117308700
Trestněprávní věci464539600
Ostatní obory mimo působnost132061400

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

312732400
Celkem mimo působnost2612168013600
Celkem5995131203291945

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V lednu 2008 bylo přijato celkem 599 podnětů (sl.1*), z toho:

338 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

261 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 513 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 120 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 329 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 19 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 45 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – leden 2008:

Celkem 80 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 468 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 150 s dotazem na působnost,
  • 112 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 206 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 61 812 uživatelů.

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv