Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2008 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – květen 2008

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – květen 2008

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce91731400
Zdravotnictví a péče o zdraví372231702
Sociální zabezpečení815693908
Stavby a regionální rozvoj432951617
Daně, poplatky a cla131211100
Ochrana životního prostředí352300
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny1451310
0rmáda, policie a vězeňství28122721
Věci cizinců851400
Vnitřní správa382510
Státní správa soudnictví172011603
Doprava a spoje192212001

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

17102710

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

641120

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

200000
Ostatní nezařazené obory121411300
Správa státního zastupitelství00000 
Celkem v působnosti31224135176822
Konkurz a konkurzní řízení231200
Civilněprávní věci135116219500
Trestněprávní věci424739800
Ostatní obory mimo působnost3426131300

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

312742300
Celkem mimo působnost2442197814100
Celkem556460113317822

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V květnu 2008 bylo přijato celkem 654 podnětů (sl.1*), z toho:

335 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

319 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 551 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 132 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 361 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 15 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 43 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – květen 2008:

Celkem 59 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 440 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 142 s dotazem na působnost,
  • 128 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 170 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 39 487 uživatelů.

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv