Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2008 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – duben 2008

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – duben 2008

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce13133721
Zdravotnictví a péče o zdraví413532912
Sociální zabezpečení86801649015
Stavby a regionální rozvoj284443226
Daně, poplatky a cla684220
Ochrana životního prostředí760501
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny1371600
0rmáda, policie a vězeňství242541533
Věci cizinců8123603
Vnitřní správa1441300
Státní správa soudnictví232952112
Doprava a spoje322912224

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

232141502

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

471123

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

110001
Ostatní nezařazené obory1191800
Správa státního zastupitelství110100
Celkem v působnosti335331512221543
Konkurz a konkurzní řízení4103700
Civilněprávní věci204120299100
Trestněprávní věci464639700
Ostatní obory mimo působnost26113800

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

393372600
Celkem mimo působnost3192208113900
Celkem6545511323611543

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

dubnu 2008 bylo přijato celkem 654 podnětů (sl.1*), z toho:

335 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

319 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 551 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 132 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 361 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 15 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 43 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – duben 2008:

Celkem 71 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 579 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 200 s dotazem na působnost,
  • 151 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 228 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 61 997 uživatelů.

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv