Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2008 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – březen 2008

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – březen 2008

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce292942221
Zdravotnictví a péče o zdraví4340226012
Sociální zabezpečení77861351517
Stavby a regionální rozvoj42311014141
6aně, poplatky a cla122231306
Ochrana životního prostředí662211
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny12154524
0rmáda, policie a vězeňství334183030
Věci cizinců13102611
Vnitřní správa370610
Státní správa soudnictví143152303
Doprava a spoje172522102

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

181541001

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

292232

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

400000
Ostatní nezařazené obory151101100
Správa státního zastupitelství100000
Celkem v působnosti341378612421956
Konkurz a konkurzní řízení9114700
Civilněprávní věci185126398700
Trestněprávní věci385446800
Ostatní obory mimo působnost111961300

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

323482600
Celkem mimo působnost27524410314100
Celkem6166221643831956

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

březnu 2008 bylo přijato celkem 616 podnětů (sl.1*), z toho:

341 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

275 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 622 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 167 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 383 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 19 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 56 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – březen 2008:

Celkem 91 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 502 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 170 s dotazem na působnost,
  • 153 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 179 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 58 595 uživatelů.

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv