Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2007 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – říjen 2007

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – říjen 2007

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce10164930
Zdravotnictví a péče o zdraví372311912
Sociální zabezpečení7664842311
Stavby a regionální rozvoj443242314
Daně, poplatky a cla11198911
Ochrana životního prostředí1281502
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny15144773
0rmáda, policie a vězeňství2635515132
Věci cizinců11101513
Vnitřní správa961401
Státní správa soudnictví203252205
Doprava a spoje9112711

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

191951031

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

520011

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

230201
Ostatní nezařazené obory161601402
Správa státního zastupitelství132100
Celkem v působnosti323313511943137
Konkurz a konkurzní řízení666000
Civilněprávní věci145131428900
Trestněprávní věci413834400
Ostatní obory mimo působnost6104600

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

262251700
Celkem mimo působnost2242079111600
Celkem5475201423103137

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V říjnu 2007 bylo přijato celkem 547 podnětů (sl.1*), z toho:

241 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

180 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 520 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 142 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 310 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 31 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 37 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – říjen 2007:

Celkem 72 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 467 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 149 s dotazem na působnost,
  • 137 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 181 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 49 313 uživatelů.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv