Veřejný ochránce práv - Statistické údaje o činnosti s komentářem - leden 2007
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2007 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – leden 2007

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – leden 2007

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce252231900
Zdravotnictví a péče o zdraví243822943
Sociální zabezpečení8880154889
Stavby a regionální rozvoj37511128210
Daně, poplatky a cla111431001
Ochrana životního prostředí851400
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny13120912
Armáda, policie a vězeňství2235715103
Věci cizinců8122910
Vnitřní správa1172500
Státní správa soudnictví462301715
Doprava a spoje252441901

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

14199802

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

221221000

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

230201
Ostatní nezařazené obory111601501
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti367373612472738
Konkurz a konkurzní řízení91111000
Civilněprávní věci155154619300
Trestněprávní věci434842600
Ostatní obory mimo působnost20114700

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

292422200
Celkem mimo působnost25624811013800
Celkem6236211713852738

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V lednu 2007 bylo přijato celkem 623 podnětů (sl.1*), z toho:

367 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

256 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 621 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 171 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 385 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 27 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 38 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – leden 2007:

Celkem 78 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 550 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 210 s dotazem na působnost,
  • 136 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 204 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 36 197 uživatelů.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv