Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2007 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – duben 2007

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – duben 2007

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce940400
Zdravotnictví a péče o zdraví221701313
Sociální zabezpečení565664613
Stavby a regionální rozvoj3729117011
Daně, poplatky a cla13113800
Ochrana životního prostředí1481601
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny12152553
Armáda, policie a vězeňství242871272
Věci cizinců120101
Vnitřní správa293510
Státní správa soudnictví242742201
Doprava a spoje111721113

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

13113620

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

6111425

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

230102
Ostatní nezařazené obory121301300
Správa státního zastupitelství100000
Celkem v působnosti259261331742035
Konkurz a konkurzní řízení450500
Civilněprávní věci10596306500
Trestněprávní věci263224800
Ostatní obory mimo působnost1183500

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

301621400
Celkem mimo působnost176157599700
Celkem435418922712035

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V dubnu 2007 bylo přijato celkem 435 podnětů (sl.1*), z toho:

259 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

1767 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 418 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 92 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 271 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 20 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 35 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – duben 2007:

Celkem 48 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 382 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 126 s dotazem na působnost,
  • 94 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 162 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 41 422 uživatelů.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv