Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2007 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – červenec 2007

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – červenec 2007

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce151601303
Zdravotnictví a péče o zdraví281301012
Sociální zabezpečení666875533
Stavby a regionální rozvoj2235519011
Daně, poplatky a cla131521300
Ochrana životního prostředí560402
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny12123261
Armáda, policie a vězeňství3433312126
Věci cizinců561302
Vnitřní správa351400
Státní správa soudnictví151301300
Doprava a spoje201501401

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

12155901

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

570700

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

020020
Ostatní nezařazené obory142021800
Správa státního zastupitelství110100
Celkem v působnosti270282291972432
Konkurz a konkurzní řízení444000
Civilněprávní věci119132548100
Trestněprávní věci353227500
Ostatní obory mimo působnost553200

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

273973200
Celkem mimo působnost1902159512000
Celkem4604971243172432

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V červenci 2007 bylo přijato celkem 460 podnětů (sl.1*), z toho:

270 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

190 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 497 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 124 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 317 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 24 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 32 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – červenec 2007:

Celkem 42 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 280 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 106 s dotazem na působnost,
  • 78 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 96 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 33 869 uživatelů.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv