Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – únor 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – únor 2006

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

28

21

0

20

0

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

22

29

2

17

0

10

Sociální zabezpečení

85

69

9

54

2

4

Stavby a regionální rozvoj

32

42

5

31

2

4

Daně, poplatky a cla

17

15

3

10

1

1

Ochrana životního prostředí

10

8

0

6

0

2

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

18

6

1

1

2

2

Armáda, policie a vězeňství

34

12

1

8

2

1

Věci cizinců

7

4

2

0

1

1

Vnitřní správa

9

10

3

6

1

1

Státní správa soudnictví

30

27

2

19

1

5

Doprava a spoje

16

8

2

6

0

0

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

10

15

5

8

2

0

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

8

8

1

4

0

3

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

1

2

0

0

0

2

Ostatní nezařazené obory

22

13

1

11

1

0

Správa státního zastupitelství

0

1

0

1

0

0

Celkem v působnosti

349

290

37

202

15

36

Konkurs a konkursní řízení

9

6

0

9

0

0

Civilněprávní věci

202

195

69

126

0

0

Trestněprávní věci

42

55

39

16

0

0

Ostatní obory mimo působnost

19

19

6

13

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

29

39

12

27

0

0

Celkem mimo působnost

301

317

126

191

0

0

Celkem

650

607

163

393

15

36

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V únoru 2006 bylo přijato celkem 650 podnětů (sl.1*), z toho:

349 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

301 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 607 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 163 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 393 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 15 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 36 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje – únor 2006:

Celkem 73 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

Celkem 434 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 172 s dotazem na působnost,
  • 107 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 155 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 31 014 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv