Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – prosinec 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – prosinec 2006

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce181401400
Zdravotnictví a péče o zdraví182421732
Sociální zabezpečení533542812
Stavby a regionální rozvoj203432416
Daně, poplatky a cla131201011
Ochrana životního prostředí361203
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny1490324
Armáda, policie a vězeňství311921142
Věci cizinců61211010
Vnitřní správa870610
Státní správa soudnictví302632003
Doprava a spoje191921610

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

12105500

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

672302

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

320200
2Ostatní nezařazené obory221311110
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti276249261821625
Konkurs a konkursní řízení330300
Civilněprávní věci124111367500
Trestněprávní věci342720700
Ostatní obory mimo působnost13107300

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

8123900
Celkem mimo působnost182163669700
Celkem458412922791625

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V prosinci 2006 bylo přijato celkem 458 podnětů (sl.1*), z toho:

276 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

182 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 412 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 92 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 279 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 16 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 25 podnětů (sl. 6*).

 

Výkon agendy ochrany osob omezených na svobodě:

 

K 31. prosinci 2006 bylo vytvořeno celkem 60 spisů z návštěv zařízení.

K tomuto datu bylo ukončeno 41 spisů, sankce byla uložena v 1 případě.

Bližší informace o navštívených zařízeních a obsahu souhrnných zpráv z těchto návštěv naleznete na www.ochrance.cz/cinnost/ochrana.php.

 

Další statistické údaje – prosinec 2006:

Celkem 86 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 352 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 122 s dotazem na působnost,
  • 94 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 136 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 31 311 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv