Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – leden 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – leden 2006

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

14

22

4

17

0

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

25

54

5

18

2

29

Sociální zabezpečení

90

58

9

35

5

9

Stavby a regionální rozvoj

23

42

4

28

8

2

Daně, poplatky a cla

15

15

8

7

0

0

Ochrana životního prostředí

9

12

1

9

0

2

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

20

16

0

8

6

2

Armáda, policie a vězeňství

29

33

6

17

10

0

Věci cizinců

11

14

2

7

4

1

Vnitřní správa

9

13

3

8

0

2

Státní správa soudnictví

28

28

3

18

2

5

Doprava a spoje

10

12

0

10

1

1

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

16

11

2

8

0

1

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

9

3

2

0

0

1

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

3

2

0

2

0

0

Ostatní nezařazené obory

21

14

4

9

0

1

Správa státního zastupitelství

2

0

0

0

0

0

Celkem v působnosti

334

349

53

201

38

57

Konkurs a konkursní řízení

9

8

4

4

0

0

Civilněprávní věci

209

165

63

102

0

0

Trestněprávní věci

54

42

28

14

0

0

Ostatní obory mimo působnost

9

14

6

8

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

35

31

15

16

0

0

Celkem mimo působnost

316

260

116

144

0

0

Celkem

650

609

169

345

38

57

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V lednu 2005 bylo přijato celkem 650 podnětů (sl.1*), z toho:

334 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

316 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 609 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 169 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 345 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 38 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 57 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje – leden 2005:

Celkem 73 osob navštívilo ochránce v jeho sídle,

využilo informační a poradenské služby a podalo osobně podnět do protokolu.

Telefonicky se na ochránce obrátilo celkem 538 stěžovatelů, z toho

  • 198 s dotazem na působnost,
  • 105 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 235 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 37 401 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv