Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – červen 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – červen 2006

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce101831410
Zdravotnictví a péče o zdraví26142840
Sociální zabezpečení4766833817
Stavby a regionální rozvoj353752228
Daně, poplatky a cla161851021
Ochrana životního prostředí540301
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny14164741
Armáda, policie a vězeňství252715660
Věci cizinců1081700
Vnitřní správa8103520
Státní správa soudnictví242851643
Doprava a spoje12112900

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

13101405

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

691422

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

130210
Ostatní nezařazené obory142061211
Správa státního zastupitelství110100
Celkem v působnosti267300611633739
Konkurs a konkursní řízení7113800
Civilněprávní věci1421535010300
Trestněprávní věci4439261300
Ostatní obory mimo působnost152171400

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

142081200
Celkem mimo působnost2222449415000
Celkem4895441553133739

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V červnu 2006 bylo přijato celkem 489 podnětů (sl.1*), z toho:

267 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

222 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 544 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 155 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 313 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 37 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 39 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – červen 2006:

Celkem 55 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

Celkem 438 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 138 s dotazem na působnost,
  • 130 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 170 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 30 253 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv