Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – březen 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – březen 2006

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce172971921
Zdravotnictví a péče o zdraví3443625210
Sociální zabezpečení6595176747
Stavby a regionální rozvoj423032304
Daně, poplatky a cla21134711
Ochrana životního prostředí31201110
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny18225737
Armáda, policie a vězeňství25195950
Věci cizinců862400
Vnitřní správa1471600
Státní správa soudnictví354123801
Doprava a spoje82121054

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

121411111

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

652201

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

410100
Ostatní nezařazené obory171721311
Správa státního zastupitelství110100
Celkem v působnosti330376592542538
Konkurs a konkursní řízení673400
Civilněprávní věci2102569516100
Trestněprávní věci4963422100
Ostatní obory mimo působnost1923121100

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

403362700
Celkem mimo působnost32438215822400
Celkem6547582174782538

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, ve druhém sloupci pak počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů v hodnoceném období členěny podle způsobu, jakým byly vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V březnu 2006 bylo přijato celkem 654 podnětů (sl.1*), z toho:

330 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

324 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 758 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 217 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 478 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 25 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, případně zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 38 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje – březen 2006:

Celkem 85 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

Celkem 524 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 169 s dotazem na působnost,
  • 141 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 214 s dotazem na postup či se žádostí o jednoduchou právní radu.

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 45 087 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv