Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti ochránce s komentářem – srpen 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – srpen 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

10

9

0

7

1

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

15

35

1

28

3

3

Sociální zabezpečení

39

46

9

28

5

4

Stavby a regionální rozvoj

34

37

2

19

2

14

Daně, poplatky a cla

7

15

8

3

2

2

Ochrana životního prostředí

5

6

0

5

1

0

Ochrana práv dětí, mládeže

a rodiny

8

13

0

4

4

5

Armáda, policie a vězeňství

41

23

1

13

5

4

Věci cizinců

5

9

3

4

2

0

Vnitřní správa

6

6

3

3

0

0

Státní správa soudnictví

24

24

3

16

0

5

Doprava a spoje

14

7

1

5

0

1

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

14

15

3

7

1

4

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

4

8

2

2

1

3

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

0

1

0

1

0

0

Ostatní nezařazené obory

15

21

4

12

1

4

Celkem v působnosti

241

275

40

157

28

50

Konkurs a konkursní řízení

6

5

1

4

0

0

Civilněprávní věci

95

116

48

68

0

0

Trestněprávní věci

31

35

33

2

0

0

Ostatní obory mimo působnost

10

9

5

4

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

18

25

10

15

0

0

Celkem mimo působnost

160

190

97

93

0

0

Celkem

401

465

137

250

28

50

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V srpnu 2005 bylo přijato celkem 401 podnětů (sl.1*), z toho:

v působnosti bylo veřejného ochránce práv 241 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost pak 160 podnětů.

V hodnoceném období bylo vyřízeno celkem 465 podnětů (sl.2*), z toho:

· Odloženo bylo 137 podnětů (sl. 3*). Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

· Objasněno nebo jiná pomoc byla poskytnuta u 250 podnětů (sl.4*). V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

· Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 28 podnětů (sl. 5*). V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

· Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce v srpnu zjištěno u 50 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 130 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 607 stěžovatelů, z toho:

· s dotazem na působnost ………………………………………….. 67 stěžovatelů,

· s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ……………….. 87 stěžovatelů,

· s dotazem na  postup či žádostí o jednoduchou právní radu … 453 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv v srpnu zhlédlo … 21 140 uživatelů

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv