Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti ochránce s komentářem – listopad 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – listopad 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

14

18

1

15

1

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

30

12

2

8

2

0

Sociální zabezpečení

58

37

8

22

4

3

Stavby a regionální rozvoj

26

31

1

19

2

9

Daně, poplatky a cla

13

9

5

3

1

0

Ochrana životního prostředí

12

8

1

5

0

2

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

6

4

1

0

1

2

Armáda, policie a vězeňství

22

20

3

13

2

2

Věci cizinců

8

5

2

2

0

1

Vnitřní správa

11

4

1

3

0

0

Státní správa soudnictví

18

24

3

15

2

4

Doprava a spoje

11

9

3

5

1

0

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

13

11

3

5

1

2

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

2

6

0

4

0

2

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

0

4

0

1

2

1

Ostatní nezařazené obory

12

10

1

8

1

0

Celkem v působnosti

256

212

35

128

20

29

Konkurs a konkursní řízení

6

7

3

4

0

0

Civilněprávní věci

130

92

39

53

0

0

Trestněprávní věci

32

28

23

5

0

0

Ostatní obory mimo působnost

15

11

6

5

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

23

17

5

12

0

0

Celkem mimo působnost

206

155

76

79

0

0

Celkem

462

367

111

207

20

29

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích dokumentují údaje nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V listopadu 2005 bylo přijato celkem 462 podnětů (sl.1*), z toho:

v působnosti bylo veřejného ochránce práv 256 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost pak 206 podnětů.

V listopadu 2005 bylo vyřízeno celkem 367 podnětů (sl.2*), z toho:

· Odloženo bylo 111 podnětů (sl. 3*).

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

· Objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc byla u 207 podnětů (sl.4*).

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

· Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 20 podnětů (sl. 5*).

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

· Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 29 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 100 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 484 stěžovatelů, z toho:

· s dotazem na působnost …………………………………………….. 146 stěžovatelů,

· s dotazem na vyřizování podaného podnětu ..……………..………. 92 stěžovatelů,

· s dotazem na postup či se žádostí o jednoduchou právní radu .... 246 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo ………………….. 31 444 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv