Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti ochránce s komentářem – červenec 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – červenec 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

13

12

1

10

1

0

Zdravotnictví a péče o zdraví

18

12

2

8

1

1

Sociální zabezpečení

27

41

10

22

5

4

Stavby a regionální rozvoj

17

34

2

20

2

10

Daně, poplatky a cla

12

13

10

1

1

1

Ochrana životního prostředí

5

4

1

3

0

0

Ochrana práv dětí, mládeže

a rodiny

7

8

2

3

2

1

Armáda, policie a vězeňství

18

16

2

6

3

5

Věci cizinců

8

4

2

1

0

1

Vnitřní správa

8

5

1

2

1

1

Státní správa soudnictví

22

20

4

11

2

3

Doprava a spoje

5

8

0

6

0

2

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

6

15

5

4

1

5

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

5

5

0

2

1

2

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

0

0

0

0

0

0

Ostatní nezařazené obory

12

7

1

5

0

1

Celkem v působnosti

183

204

43

104

20

37

Konkurs a konkursní řízení

1

3

0

3

0

0

Civilněprávní věci

77

71

32

39

0

0

Trestněprávní věci

24

37

32

5

0

0

Ostatní obory mimo působnost

10

12

10

2

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

15

16

5

11

0

0

Celkem mimo působnost

127

139

79

60

0

0

Celkem

310

343

122

164

20

37

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V červenci 2005 bylo přijato celkem 310 podnětů (sl.1*), z toho:

v působnosti bylo veřejného ochránce práv 183 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost pak 127 podnětů.

V hodnoceném období bylo vyřízeno celkem 343 podnětů (sl.2*), z toho:

· Odloženo bylo 122 podnětů (sl. 3*). Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

· Objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc byla u 164 podnětů (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

· Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 20 podnětů (sl. 5*). V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

· Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce v červenci zjištěno u 37 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 110 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 326 stěžovatelů, z toho:

· s dotazem na působnost ……………………………………………….. 57 stěžovatelů,

· s dotazem na vyřizování již podaného podnětu …………………….. 74 stěžovatelů,

· s dotazem na  postup či žádostí o jednoduchou právní radu ….….. 195 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv v červenci zhlédlo …………14 100 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv