Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Počty přijatých a vyřízených podnětů – únor 2005 (komentář)

KOMENTÁŘ

ke statistickým údajům o činnosti veřejného ochránce práv k 28. únoru 2005

Tabulka – Počty přijatých a vyřízených podnětů – únor 2005

Číselné údaje, obsažené v obou těchto přehledech, jsou v řádcích členěny podle oblastí, kterých se podněty veřejnému ochránci práv týkaly. V jednotlivých sloupcích pak údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, a dále činnost veřejného ochránce práv co do způsobu, jak byly podněty v hodnoceném období vyřizovány. Počty uvedené v tabulkách zahrnují podání písemná, šetření z vlastní iniciativy i podněty zaslané elektronickou poštou.

1. sloupec tabulky – Počty přijatých podnětů:

V měsíci únoru přijato celkem ……..…………………..……………… 453 podnětů,

z toho v působnosti veřejného ochránce práv …………………………….. 262 podnětů,

ve věci, kdy k přímému řešení zákon ochránci kompetence nedává ...… 191 podnětů.

2.– 6. sloupec tabulky – Počty a způsoby vyřízení podnětů:

Sl. 2 - Vyřízeno celkem v měsíci únoru …..……….…………………… 361 podnětů,

Z toho:

Sl. 3 - Odloženo v únoru …..……..………………………….…………… 119 podnětů,

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

Sl. 4 - Objasněno, jiná pomoc v únoru ………………….………………. 208 podnětů,

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

Sl. 5 Šetření, kterým nebylo zjištěno pochybení v únoru ..…............... 19 podnětů,

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

Sl. 6 Šetření, kterým bylo zjištěno pochybení v únoru…...…................ 15 podnětů.

Další statistické údaje:

Ze 45 šetření, v nichž bylo od počátku roku 2005 zjištěno pochybení úřadu:

· V 36 případech bylo závažné pochybení dotčeného úřadu napraveno samotným úřadem již v průběhu šetření nebo za součinnosti ochránce, a ten jeho opatření shledal dostatečnými,

· v 8 případech veřejný ochránce práv po skončení šetření navrhl úřadu, který sám pochybení neodstranil, přijetí konkrétních opatření k nápravě zjištěných závažných nedostatků, úřad je přijal a ochránce je akceptoval,

· v 1 případě bylo šetřením zjištěno závažné pochybení úřadu, úřad je sám nenapravil, ochráncem navrhovaná opatření nepřijal.a ochránce proto přistoupil k uložení sankcí.

Osobního poskytování porad a informací v sídle ochránce využilo 164 stěžovatelů,

Telefonicky se na ochránce v průběhu měsíce února obrátilo……….. 429 stěžovatelů,

z toho:

s dotazem na působnost ……………….…………………………………… 57 stěžovatelů,

s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ………………………….. 91 stěžovatelů,

se žádostí o jednoduchou právní radu či správný postup....………….... 281 stěžovatelů.

Webové stránky ochránce v únoru zhlédlo ………………………….. 2 918 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv