Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Počty přijatých a vyřízených podnětů – leden 2005 (komentář)

KOMENTÁŘ

ke statistickým údajům o činnosti veřejného ochránce práv

k 31. lednu 2005

Tabulka Počty přijatých a vyřízených podnětů – leden 2005

Číselné údaje, obsažené v tomto přehledu, jsou v řádcích členěny podle oblastí, kterých se podněty veřejnému ochránci práv týkaly. V jednotlivých sloupcích pak údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, a dále činnost veřejného ochránce práv co do způsobu, jak byly podněty v hodnoceném období vyřizovány. Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, šetření z vlastní iniciativy i podněty zaslané elektronickou poštou.

1. sloupec tabulky – Počty přijatých podnětů:

V měsíci lednu bylo přijato celkem …………………………………….. 395 podnětů,

z toho v působnosti veřejného ochránce práv …………………………… 221 podnětů,

z oblastí mimo působnost ochránce ……………………………………..… 174 podnětů.

Oproti tomu v lednu 2004 bylo přijato celkem …………………….…. 406 podnětů,

z toho v působnosti veřejného ochránce práv…………………………….. 243 podnětů,

z oblastí mimo kompetence ochránce k přímému zásahu …...……........ 163 podnětů.

2.– 6. sloupec tabulky – Počty a způsoby vyřízení podnětů:

Sl. 2 - Vyřízeno celkem v měsíci lednu ....…………….………………… 349 podnětů

Z toho:

Sl. 3 - Odloženo v lednu ……………………………………….…………. 108 podnětů

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

Sl. 4 - Objasněno, jiná pomoc v lednu ..………………………………… 186 podnětů

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

Sl. 5 Šetření, kterým nebylo zjištěno pochybení v lednu ……….......... 24 podnětů

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

Sl. 6 Šetření, kterým bylo zjištěno pochybení – celkem v lednu…… 31 podnětů.

Z toho:

· V 25 případech bylo závažné pochybení dotčeného úřadu napraveno samotným úřadem již v průběhu šetření nebo za součinnosti ochránce, a ten jeho opatření shledal dostatečnými,

· v 5 případech veřejný ochránce práv po skončení šetření navrhl úřadu, který sám pochybení neodstranil, přijetí konkrétních opatření k nápravě zjištěných závažných nedostatků, úřad je přijal a ochránce je akceptoval,

· v 1 případě bylo šetřením zjištěno závažné pochybení úřadu, úřad je sám nenapravil a ochráncem navrhovaná opatření nepřijal a veřejný ochránce práv byl nucen přistoupit k uložení sankcí.

Další statistické údaje

Osobního podání do protokolu, poskytování informací a porad občanům právníky

v sídle ochránce využilo v lednu ….………………..…………….. 155 stěžovatelů.

Telefonní informační linka 542 542 888:

V průběhu měsíce ledna se na ochránce telefonicky obrátilo ……528 stěžovatelů, z toho s dotazem na působnost…………………………………………. 67 stěžovatelů, s dotazem na vyřizování již podaného podnětu …………………….. 117 stěžovatelů, se žádostí o jednoduchou právní radu či správný postup………...…...344 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv  zhlédlo v lednu 2005 …4 003 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv