Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2004 > Počty přijatých a vyřízených podnětů za rok 2004 (komentář)

KOMENTÁŘ

ke statistickým údajům o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004

Tabulka – Počty přijatých a vyřízených podnětů – rok 2004

Číselné údaje, obsažené v obou těchto přehledech, jsou v řádcích členěny podle oblastí, kterých se podněty veřejnému ochránci práv týkaly. V jednotlivých sloupcích pak údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, a dále činnost veřejného ochránce práv co do způsobu, jak byly podněty v hodnoceném období vyřizovány. Počty uvedené v tabulkách zahrnují podání písemná, šetření z vlastní iniciativy i podněty zaslané elektronickou poštou.

1. sloupec tabulky – Počty přijatých podnětů:

Za období od 1. 1. do 31. 12. 2004 bylo přijato celkem……………… 4 415 podnětů,

z toho v působnosti veřejného ochránce práv………………….……… 2 580 podnětů,

z oblastí mimo působnost ochránce ……………………….…...…..….. 1 835 podnětů.

2.– 6. sloupec tabulky – Počty a způsoby vyřízení podnětů:

Sl. 2 - Vyřízeno celkem od počátku roku do 31. 12. 2004………... 4 456 podnětů.

Z toho:

Sl. 3 – Odloženo…………………………..…...…………………………. 1 648 podnětů.

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň jednoduchá či obecná právní rada.

Sl. 4 - Objasněno, jiná pomoc …………..…..………………………… 2 329 podnětů.

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

Sl. 5 Šetření, kterým nebylo zjištěno pochybení ………………........ 164 podnětů.

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

Sl. 6 Šetření, kterým bylo zjištěno pochybení – celkem…………….. 315 podnětů.

Z šetření, v nichž bylo zjištěno pochybení úřadu v průběhu roku 2004:

· Ve 256 případech bylo závažné pochybení dotčeného úřadu napraveno samotným úřadem již v průběhu šetření nebo za součinnosti ochránce, a ten jeho opatření shledal dostatečnými,

· ve 46 případech veřejný ochránce práv po skončení šetření navrhl úřadu, který sám pochybení neodstranil, přijetí konkrétních opatření k nápravě zjištěných závažných nedostatků, úřad je přijal a ochránce je akceptoval,

· v 7 případech bylo šetřením zjištěno závažné pochybení úřadu, úřad je sám nenapravil a ochráncem navrhovaná opatření nepřijal. Veřejný ochránce práv přistoupit k uložení sankcí a

· v 7 případech využil zákonem daných zvláštních oprávnění.

Další statistické údaje:

Osobního podání podnětu do protokolu, poskytování informací a porad občanům

právníky v sídle ochránce využilo v průběhu roku 2004 …………. 1 495 stěžovatelů.

Telefonní informační linky 542 542 888

od počátku roku  do 31. 12. 2004 využilo …………………………… 4 388 stěžovatelů,

z toho:

s dotazem na působnost ……………………………………………….. 920 stěžovatelů,

s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ………………………1 223 stěžovatelů,

se žádostí o jednoduchou právní radu či správný postup ………….. 2 245 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv

v roce 2004 zhlédlo ………………………………..…………......…….. 27 893 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv