Veřejný ochránce práv - Sankce proti MPSV (10.11.2005)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti MPSV (10.11.2005)

Sankce

10.11.2005

Sankce směřující vůči MPSV

Ochránce využívá svého sankčního oprávnění a ve smyslu § 20 odst. 2 písm.b) zákona o veřejném ochránci práv  informuje veřejnost o případu paní O. Š., který je příkladem chybného výkladu právní úpravy a nespolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí Praha (dále jen MPSV) při nápravě škody vzniklé občanovi v důsledku chybné úvahy úředníků.

Paní Š. dlouhodobě pobírala dávku sociální péče – tzv. příspěvek na provoz motorového vozidla, neboť z důvodu svého těžkého zdravotního postižení, v jehož důsledku se špatně pohybuje, využívala ke své přepravě automobil, který vlastnil její syn. Bohužel syn v říjnu 2001 zemřel a tehdejší Okresní úřad Praha-východ, který dosud dávku vyplácel, po jeho úmrtí rozhodl, že dávku nepřizná bez ohledu na to, že paní Š. vozidlo nadále ke své přepravě používala. Přiznání dávky podmínil tím, že žadatelka bude zapsána v evidenci motorových vozidel, neboť až poté ji mohou považovat za držitele motorového vozidla. Tehdejší právní úprava (prováděcí vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb.) totiž uváděla, že nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla má držitel motorového vozidla, ale žadatelka s vozem „pouze“ fakticky jezdila, dle úřadu však nebyla jeho držitelem. Na tomto stanovisku úřad nezvratitelně trval.

Žadatelka se tedy obrátila na MPSV s návrhem na přezkum rozhodnutí tohoto úřadu, ministerstvo ho však neprovedlo s tím, že úřad postupoval správně. Zástupkyně veřejného ochránce práv (dále jen ZVOP) při šetření podnětu dospěla k závěru, že výklad MPSV a jeho uvádění do praxe úřady je chybný. Konstatovala, že již ani v evidenci motorových vozidel neexistuje pojem držitel, ale pouze pojem vlastník či provozovatel – jímž fakticky byla i paní Š.. MPSV si muselo být tohoto nedostatku vědomo, neboť v současné právní úpravě je již pojem „držitel“ motorového vozidla nahrazen pojmem „vlastník“ či „provozovatel“. Přesto úřad „trpělivě“ čekal, čekal od října 2001 do července 2002 až proběhne dědické řízení a žadatelka bude dle jejich požadavku zapsána v evidenci motorových vozidel. Co na tom, že pro těžce zdravotně postiženého občana nejde o částku zanedbatelnou. Není to jen názor ochránce, kdo se neztotožnil s názorem úřadů, ale i odborníka v oblasti občanského práva, který byl požádán o posudek. Vzhledem k tomu, že pojem držitel motorového vozidla není nikde v právním řádu definován, měl úřad i MPSV vycházet z toho, zda stěžovatelka má vozidlo skutečně u sebe, a zda ho jakožto osoba potřebná ke své přepravě používá, neboť dědictví se nabývá smrtí zůstavitele, a není třeba čekat, až proběhne dědické řízení. Navíc zápis do evidence motorových vozidel nemá sám o sobě charakter zápisu, který by osvědčoval skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na dávku.

Přes podrobné objasnění ve zprávě o průběhu šetření, přes posudek odborníka, který byl s touto zprávou v souladu, přes závěrečné stanovisko ZVOP, které zůstávalo v rozporu s názorem Městského úřadu v Říčanech, jenž je v současné době věcně příslušný rozhodnout, názorem Středočeského kraje i názorem MPSV, trvají všechny jmenované úřady na tom, že není co napravovat a odmítly žadatelce dávku zpětně doplatit. Ministr práce a sociálních věcí ve svém dopise uvedl, že vzhledem k nové právní úpravě nepovažuje řešení problému za aktuální. I po opětovném oslovení, odmítl tuto zjevnou nespravedlnost napravit, neboť k tomu neshledal věcné důvody!

V Brně dne 10. listopadu 2005

JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv