Veřejný ochránce práv - Sankce proti MěÚ Dolní Dobrouč (5.3.2010)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti MěÚ Dolní Dobrouč (5.3.2010)

Sankce

Laminovna v Dolní Dobrouči: Stavební úřad odmítá jednat v souladu se zákonem

Provoz laminovny společnosti USSPA, s. r. o. v obci Dolní Dobrouč provází řada závažných pochybení na straně orgánů státní správy. Laminovna je od samého začátku provozována v rozporu s povolením o užívání stavby, přesto byl zejména stavební úřad po celou dobu zcela nečinný a v nečinnosti i nadále setrvává.

Ochránce šetřením zjistil, že spotřeba laminovací pryskyřice uváděná ve schválené projektové dokumentaci je ve skutečnosti mnohonásobně překračována. Spotřeba materiálu je přitom údajem, který kapacitně vystihuje provoz a na jeho základě bylo vedeno řízení o povolení užívání stavby. Podle projektové dokumentace je spotřeba laminované hmoty 4,8 tun, ale ve skutečnosti už v prvním roce provozu spotřebovala laminovna přibližně 60 tun!

Stavební úřad měl informace o tom, že provoz laminovny neodpovídá vydanému povolení, přesto nepodnikl žádné kroky k odstranění protiprávního jednání společnosti USSPA, s. r. o. Kontrolní prohlídku provedl až na základě výzvy veřejného ochránce práv, ale ani poté k žádným nápravným opatřením nepřistoupil s tvrzením, že zvýšení spotřeby laminovací hmoty neznamená podstatné rozšíření výroby oproti vydanému povolení.

Tvrzení stavebního úřadu Dolní Dobrouč považuje ochránce za zcela nepřijatelné. Jestliže je spotřeba laminovacích pryskyřic deseti a vícenásobně překračována oproti projektové dokumentaci, jde zcela jednoznačně o podstatné rozšíření výroby a stavební úřad musí v takovém případě zahájit řízení o změně užívání stavby. Stavební úřad však jakákoli opatření odmítá s tím, že výklad § 126 stavebního zákona (změna v užívání stavby) je podle jeho názoru sporný. Tímto postupem se podle ochránce dopouští zjevného protiprávního jednání.

Dalšího závažného pochybení se stavební úřad dopustil už v průběhu samotného povolovacího procesu, tj. v řízení o změně užívání stavby ze skladu na laminovnu. Z řízení vyloučil vlastníky nemovitostí v těsném sousedství provozovny, kteří jsou výrobní činnosti přímo dotčeni, a vedl řízení pouze s jedním účastníkem -  vlastníkem laminovny. Přestože toto řízení z roku 2005 již nelze znovu otevřít, ochránce stavebnímu úřadu vytýká, že zcela chybně vyložil a použil stavební zákon, čím připravil majitele sousedních pozemků o jejich práva.

Podle ochránce musí stavební úřad v souladu se stavebním zákonem vyzvat vlastníka laminovny k odstranění rozporu mezi projektovanou a skutečnou spotřebou laminovacích hmot. Jestliže společnost USSPA, s. r. o., nápravu neprovede, musí stavební úřad podle zákona přistoupit k sankčnímu řízení. V případě, že vlastník požádá o zahájení nového řízení o změně užívání stavby, musí být účastníky řízení také vlastníci přilehlých nemovitostí, kteří jsou provozem výrobny přímo zasaženi.

Výtky ochránce směřovaly rovněž proti České inspekci životního prostředí, která nedostatečně vyhodnotila nedodržování schválené projektové dokumentace jako porušování podmínek povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší. Inspekce vzala závěry ochránce na vědomí a bude provoz laminovny průběžně kontrolovat. V případě zjištění nedovolených změn v užívání stavby bude inspekce podávat podněty stavebnímu úřadu k provedení stavebního dozoru.

Se závěry ochránce se ztotožnilo Ministerstvo životního prostředí, které pochybení úřadů označilo za evidentní.

(5. 3. 2010)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv