Veřejný ochránce práv - Sankce proti MěÚ Benešov (15.3.2011)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti MěÚ Benešov (15.3.2011)

Sankce

Benešovský úřad už deset let není schopen rozhodnout o vodovodu

Už déle než 10 let úřady ví o nepovoleném a nezkolaudovaném vodovodu v Hvězdonicích na Benešovsku, přesto o něm vodoprávní úřad Městského úřadu v Benešově ani po výzvách Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva zemědělství není schopen rozhodnout.

Zástupkyně ochránce, která se stížnostmi na dlouhodobou a opakovanou nečinnosti benešovského úřadu v této souvislosti zabývala, si je vědoma, že po tak dlouhé době užívání a s ohledem fakt, že se jedná o vodovod, není vhodné uvažovat o odstranění nepovolené stavby. To však nezbavuje úřad povinnosti jednat v souladu se zákonem. Městský úřad v Benešově se musí vypořádat jak s nutností legalizace nepovoleného vodovodu, tak i s podezřením na znečištění vodních zdrojů a možných závad na vodovodu. V uplynulých deseti letech toho však benešovský úřad nebyl schopen. Rozhodnutí, která po dlouhých průtazích vydal, trpěla zásadními nedostatky, takže je Krajský úřad Středočeského kraje musel zrušit. Od té doby je benešovský úřad opět nečinný.

Zástupkyně ochránce připomíná, že je povinností správního orgánu vydat nezávislé autoritativní rozhodnutí, které však bude splňovat zákonné náležitosti. Zejména je nezbytné, aby si úřad zajistil dostatek relevantních podkladů a informací, vypořádal se s námitkami účastníků řízení a své rozhodnutí řádně a dostatečně odůvodnil tak, aby bylo zřejmé, jakými myšlenkovými pochody se úřad ubíral, z čeho dovodil určité skutečnosti, co považoval za důležité a co nikoli. Takového postupu však Městský úřad v Benešově zjevně dlouhodobě není schopen, proto se zástupkyně rozhodla seznámit s celou kauzou veřejnost. Zveřejnění je formou sankce, kterou zákon veřejnému ochránci práv umožňuje volit v případě, kdy jsou vyčerpány ostatní možnosti dosažení nápravy (úřad nerealizuje navržená opatření k nápravě, o záležitosti byly informovány nadřízené orgány).

V 80. letech došlo v Hvězdonicích ke znečištění zdrojů podzemní vody v důsledku ošetřování dálnice D1 posypovými materiály. Ředitelství silnic a dálnic proto bylo uloženo vybudovat nový vodní zdroj. Stavební povolení na stavbu vodovodu bylo vydáno v roce 1991, ale protože voda nesplňovala požadavky na pitnou vodu, ke kolaudaci došlo až v roce 2001. Mezitím však, už v roce 1993, byla vybudována další větev vodovodu, která přímo navazuje na původně povolenou stavbu. Tato nová větev není zkolaudována a nebyla ani předmětem stavebního řízení. Jedná se tedy o stavbu nepovolenou a tento stav trvá až do dnešního dne, tedy téměř 20 let.

V roce 1996 obec uzavřela dva vodní zdroje a celý vodovod je zásobován pouze z jediného. Stěžovatel poukazuje zejména na to, že nepovolená stavba napojená na povolený a zkolaudovaný původní vodovod v kombinaci s uzavřením dvou zdrojů vody způsobuje nedostatečný tlak, v jehož důsledku vodovod trpí nedostatkem vody.

Existence nepovolené větve vodovodu je úřadům známa nejpozději od roku 1999, kdy začalo kolaudační řízení stavby původní stavby vodovodu. Teprve v roce 2007 bylo vodoprávním úřadem v Benešově vedeno řízení o dodatečné povolení, tj. o legalizaci stavby druhé větve vodovodu. Rozhodnutí však bylo krajským úřadem zrušeno pro jeho závažné chyby. Ani další rozhodnutí vodoprávního úřadu v Benešově z října 2009 nebylo v souladu s právem a krajský úřad ho opět zrušil. Stejně tomu bylo i v případě rozhodnutí ze srpna 2010.

Přestože je za nečinnost a neschopnost rozhodnout primárně odpovědný úřad v Benešově, nelze podle zástupkyně ochránce přehlédnout i skutečnost, že existence nepovolené stavby je už dlouhou dobu známa i Krajskému úřadu Středočeského kraje a Ministerstvu zemědělství. Sice úřad v Benešově několikrát vyzvaly k vyřešení situace, ale následně případ nemonitorovaly a nezabývaly se přetrvávající nečinností benešovského úřadu. Za zásadní však považuje zástupkyně ochránce především neschopnost vodoprávního úřadu v Benešově kvalifikovaně rozhodnout v souladu se správním řádem a rovněž v souladu se závazným právním názorem krajského úřadu vyjádřeným ve zrušovacích rozhodnutích. Benešovský úřad by měl nyní zjistit a vyhodnotit dostatečné informace zejména o možných vadách či nedostatcích, a vypořádat se s námitkami účastníků řízení. Pokud se prokáže, že je stavba bez závad provozuschopná a nemá negativní vliv na funkčnost původního zkolaudovaného vodovodu, měl by úřad druhou větev vodovodu dodatečně povolit rozhodnutím, které bude splňovat veškeré právní náležitosti.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv