Veřejný ochránce práv - Sankce proti Českému statistickému úřadu (16.9.2009)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti Českému statistickému úřadu (16.9.2009)

Sankce

16. 9. 2009

Chybou statistického úřadu přišla obec o peníze

Kvůli chybě Českého statistického úřadu přišla obec Kuřimská Nová Ves (okr. Brno-venkov) o nemalou částku z finančních prostředků státu. Český statistický úřad totiž nesprávně vykazoval počet obyvatel v obci a kvůli tomu byla Kuřimská Nová Ves poškozena při výpočtu podílu obce na výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu. Ochránce proto navrhl, aby Český statistický úřad poskytl obci náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, pokud obec nárok na náhradu škody uplatní. Český statistický úřad neuznává svou odpovědnost za chybně sestavenou bilanci obyvatel a neakceptuje ani návrh na náhradu způsobené škody. Ochránce se proto rozhodl využít svého zákonného oprávnění použít medializaci jako formu sankce a informovat veřejnost o svých zjištěních.

V roce 2005 měla obec Kuřimská Nová Ves 126 stálých obyvatel a navíc zde bylo hlášeno k pobytu dalších 33 Ukrajinců. Ty však Český statistický úřad do bilance nezavedl. Obec měla tedy fakticky 159 obyvatel, ale podle statistiky k datu 1. 1. 2006 jen oněch původních 126 obyvatel. V následujícím období se cizinci z obce postupně odstěhovali a Český statistický úřad, přestože je předtím nepřičetl, nyní je naopak začal odečítat, takže v bilanci obyvatelstva k 1. 1. 2007 uváděl ČSÚ u obce Kuřimská Nová Ves pouhých 93 obyvatel. Obci tak chybou ve statistice zmizela čtvrtina obyvatel a o to méně peněz dostala od státu.

Starostka obce marně žádala o nápravu. Ministerstvo financí jí vysvětlilo, že je pro ně závazný počet obyvatel podle bilance ČSÚ. ČSÚ pak označil stížnost starostky za neopodstatněnou s tím, že chybu nezpůsobil Český statistický úřad. Bilance počtu obyvatel se zpracovává jedenkrát ročně a data o cizincích pocházejí z registru Cizineckého informačního systému (CIS) provozovaného Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie. Podle ČSÚ mohlo k chybě dojít tak, že místně příslušné pracoviště cizinecké policie zaneslo přistěhování cizinců do elektronické evidence až poté, co proběhl export dat pro ČSÚ.

Ochránce však šetřením zjistil, že údaje o cizincích byly Českému statistickému úřadu poskytovány 1x měsíčně a pro úplnost a případnou kontrolu pak ještě 1x ročně vždy k 31. 12. Podle těchto údajů měla mít obec Kuřimská Nová Ves k 1. 1. 2006 159 obyvatel (nikoli v bilanci uvedených 126) a k 1. 1. 2007 123 obyvatel (místo uvedených 93). Podle modelového výpočtu ministerstva financí tak přišla obec v roce 2006 přibližně o 231 000 Kč a v roce 2007 o 296 000 Kč z výnosu daní.

Podle zákona o státní statistické službě zpracovává statistiku stavu a pohybu obyvatelstva Český statistický úřad. Ostatní státní orgány jsou povinny mu poskytovat podle povahy své činnosti statistické údaje. Český statistický úřad nejen sleduje dodržování této povinnosti, ale může ukládat i sankce za její porušení. Podle veřejného ochránce práv se proto ČSÚ nemůže zbavit odpovědnosti za zveřejnění chybné statistické informace konstatováním, že mu patrně některý z povinných státních orgánů poskytl chybné údaje, případně mu potřebné údaje neposkytl vůbec.

Ochránce je rovněž přesvědčen, že každý, kdo zpracovává větší množství dat, musí přijmout i systém opatření k eliminování chyb. Kontrolní mechanismy jsou nezbytné zejména tam, kde je práce s daty automatizovaná a výstupní údaje jsou dále využívány. Náhlý pokles počtu obyvatel v obci o celou čtvrtinu u ČSÚ nevyvolal žádné pochybnosti o správnosti údajů, což nasvědčuje tomu, že data jsou zpracovávána automatizovaně, aniž je prověřována jejich důvěryhodnost.

Vysvětlení Českého statistického úřadu, že údaje byly dostupné jen z jednoho zdroje (cizinecká policie) a nebylo tedy možné jejich srovnání, ochránce nemůže akceptovat. Údaje poskytnuté z Cizineckého informačního systému Policie ČR byly pouze jedním ze zdrojů dat při sestavení bilance obyvatel obce. K chybě na straně ČSÚ došlo naopak při sumarizaci údajů o českých občanech a cizincích z různých zdrojů.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv