Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Stížnosti na úřady > Chcete si stěžovat? > Životní situace > Rodičovský příspěvek

Životní situace

Rodičovský příspěvek

1.     Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku, které je nejmladší v rodině, a o tento příspěvek požádal na předepsaném tiskopisu u úřadu práce. Pro nárok na rodičovský příspěvek se nezkoumá příjem rodiny, ten však může být rozhodující pro stanovení výše rodičovského příspěvku.

2.     Mohu si zvolit, jakou výši rodičovského příspěvku budu pobírat?

Délku čerpání rodičovského příspěvku a výši dávky může rodič volit, pokud se ke dni narození dítěte účastnil systému nemocenského pojištění (postačí také, pokud je nemocensky pojištěn druhý z rodičů), a lze tak určit výši denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Měsíční výši rodičovského příspěvku může rodič volit i opakovaně, nejdříve však jednou za tři měsíce.

Pokud ani jeden z rodičů nebyl účasten nemocenského pojištění (je osobou samostatně výdělečně činnou, která nepodala přihlášku k účasti na pojištění, studentem, nezaměstnaným…), nemůže provést volbu výše měsíčního rodičovského příspěvku.

3.     Na jakou výši rodičovského příspěvku mám tedy nárok?

Důležitou roli hraje výpočet tzv. denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem či převzetím dítěte, konkrétně určení 70 % 30násobku tohoto denního vyměřovacího základu ke dni narození dítěte. Takto stanovená výše se pak odráží v tom, jakou maximální výši rodičovského příspěvku si lze zvolit. Pokud nárok na peněžitou pomoc rodiči nevznikl, výši rodičovského příspěvku volit nelze a dávka je vyplácena v pevně stanovených částkách až do 4 let věku dítěte.

Výpočet denního vyměřovacího základu provede okresní správa sociálního zabezpečení.

Částka 70 %

30násobku denního vyměřovacího základu

Možnost volby

Měsíční výše

rodičovského příspěvku

Limit

je vyšší

než 7.600,- Kč

ANO

až do výše 11.500,- Kč, avšak vždy maximálně ve výši stanoveného násobku denního vyměřovacího základu

celková částka 220.000,- Kč, kterou lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte

do 7.600,- Kč

ANO

až do výše 7.600,- Kč

celková částka 220.000,- Kč, kterou lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte

nelze stanovit (není nárok na peněžitou pomoc v mateřství)

NE

pevně stanovená částka

7.600,- Kč od narození do 9 měsíců dítěte a následně 3.800,- Kč do 4 let věku dítěte

celková částka 220.000,- Kč, kterou lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte

4.     Mohu pobírat rodičovský příspěvek, pokud mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Ano, ale pouze za předpokladu, že rodičovský příspěvek je vyšší. Úřad práce nevyplatí rodičovský příspěvek celý, ale pouze doplatí rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a vyplácenou peněžitou pomocí v mateřství.

Pokud již pobíráte rodičovský příspěvek a vznikne Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství (klasicky při narození dalšího dítěte do rodiny), nezapomeňte na svou povinnost tuto změnu vždy ihned (nejpozději do 8 dnů) ohlásit příslušnému úřadu práce, zabráníte tak vzniku zbytečného přeplatku. Přeplatek je však v těchto případech možné započíst.

5.     Částka rodičovského příspěvku je pro rodinu nedostačující, a proto je nutné, aby i pečující rodič nastoupil do zaměstnání. Po jakou dobu může být dítě umístěno ve školce?

V případě rodičovského příspěvku přiznaného od 1. 1. 2012 se u dětí starších dvou let docházka do školky či podobných zařízení nesleduje. Rodič tak může dítě dávat neomezeně do mateřské školy a přitom pobírat rodičovský příspěvek. Stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek, pokud v době, kdy je výdělečně činný nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou.

6.     Mám zdravotně postižené dítě, mohu na něj pobírat rodičovský příspěvek i příspěvek na péči?

Ano, u dětí do čtyř let věku je souběh těchto dávek od 1. 12. 2012 znovu umožněn. Od tohoto data může být nově přiznán rodičovský příspěvek rodičům, kteří mají dítě závislé na péči do 4 let věku a pobírají na ně příspěvek na péči. Další podrobnosti vztahující se k problematice příspěvku na péči u dětí naleznete v informačním letáku Příspěvek na péči.

7.     Má na rodičovský příspěvek nárok i nezletilý rodič?

Ano, od 1. 1. 2014 má na rodičovský příspěvek nárok i nezletilý rodič, přičemž již není nutné čekat na rozhodnutí soudu ve věci přiznání rodičovské odpovědnosti. Žádost o rodičovský příspěvek může nezletilý rodič uplatnit sám, je-li starší 16 let, jinak ji musí podat jeho zákonný zástupce.

8.     Je pro nárok na rodičovský příspěvek důležitý trvalý pobyt a bydliště v České republice?

Ano, rodič žádající o rodičovský příspěvek a dítě zakládající nárok na tuto dávku (občané ČR, kteří nemigrovali v rámci EU) musejí pro přiznání rodičovského příspěvku splnit podmínku trvalého pobytu a bydliště v ČR. U cizinců ze třetích zemí (mimo Evropskou unii) je třeba mít nepřetržitý přechodný pobyt na území ČR delší než 365 dnů a bydliště ke dni podání žádosti. Pro osoby podléhající právu EU platí odlišná pravidla. Bydlištěm se rozumí místo dlouhodobého faktického pobytu nebo místo, kde má osoba středisko svých zájmů, například kde vykonává výdělečnou činnost, plní povinnou školní docházku apod. Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech na žádost podmínku trvalého pobytu prominout.

9.     Jak je to s rodičovským příspěvkem u rodin, které mají vedle ČR právní vztah i k jinému státu EU?

Poskytování rodičovského příspěvku stejně jako ostatních rodinných dávek se u těchto rodin řídí evropskými předpisy. Ty zakotvují, že jeden stát je vždy přednostně příslušný dávky poskytovat, a pokud v něm nevznikne na dávku nárok nebo je dávka nižší než v jiném státě, k němuž má rodina právní vztah, poskytuje další stát doplatek dávky do výše, která by náležela podle jeho právních předpisů.

Přednostně příslušný je vždy stát výkonu výdělečně činnosti (zaměstnání), druhý v pořadí je stát, z něhož je poskytován důchod, a na posledním místě figuruje stát bydliště.

Pokud například rodina žije na území České republiky, jeden z rodičů pracuje u zaměstnavatele ve Spolkové republice Německo či v jiném členském státě Evropské unie, druhý z rodičů pečuje o dítě a netrvá mu pracovněprávní vztah u zaměstnavatele v České republice, mělo by přednostně vyplácet rodičovský příspěvek Německo. Česká republika poskytne případný doplatek k dávce. O rodičovský příspěvek si rodič může požádat u českého úřadu práce, který žádost postoupí příslušné německé instituci.

Jestliže oba rodiče vykonávají výdělečnou činnost v různých členských státech, je přednostně příslušný stát, v němž jeden rodič pracuje a zároveň v něm má dítě bydliště. Za dobu výkonu zaměstnání se považuje i doba rodičovské dovolené, pokud nadále trvá pracovněprávní vztah pečujícího rodiče.

Pokud by tedy v předchozím případě pečující matce trval po dobu péče o dítě do 4 let věku pracovněprávní vztah, byla by přednostně příslušná Česká republika a Německo by poskytovalo doplatek dávky do výše podle svých předpisů.

© Kancelář veřejného ochránce práv, květen 2015

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv